Individuell plan og koordinator

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte tjenester fra det offentlige har du rett til en individuell plan. Dersom det er aktuelt i ditt tilfelle - og du selv ønsker det - skal sykehuset ta initiativ til dette overfor din hjemkommune.

Individuell plan​

Planen skal sikre deg medvirkning i behandling og rehabilitering og at alle involverte parter samarbeider. Pasientens/brukerens mål skal være utgangspunktet for den individuelle planen. Det er derfor viktig at pasient/bruker deltar aktivt i utarbeidelse av planen. Pårørende skal også gis anledning til å medvirke i den grad pasient/bruker ønsker dette.

Planen skal oppdateres kontinuerlig og være et dynamisk verktøy i koordinering og målretting av tjenestetilbudet. 

Koordinator

En av tjenesteyterne skal oppnevnes som koordinator som skal sørge for nødvendig oppfølging av den enkelte pasient/bruker.

Koordinator skal også sikre samordning av tjenestetilbudet og fremdrift i arbeidet med individuell plan.

Det skal tilbys koordinator selv om pasient og bruker takker nei til individuell plan.

Regionale prosedyrer og retningslinjer

Det er utarbeidet regionale prosedyrer for arbeidet med individuell plan og koordinator i helseforetakene innen Helse Nord. 

Koordinatorens oppgaver og funksjoner er mer utdypende beskrevet i funksjonsbeskrivelsen for koordinator i spesialisthelsetjenesten.

Leder av avdelingen/enheten som gir pasient/bruker et tilbud har ansvaret for å oppnevne koordinator og avklare sammen med aktuell koordinator hva koordineringen for den enkelte pasient skal omfatte. Ansvar og oppgaver beskrives i retningslinja Oppnevning av koordinator i spesialisthelsetjenesten.

Flytskjemaet viser prosessen knyttet til vurdering og oppnevning av koordinator i spesialisthelsetjenesten, avklaring av oppgaver og dokumentasjon.
Helseforetakets ansvar for individuell plan, oppgaver og hvordan dokumentere i pasientjournalen. 

Hvert helseforetak har koordinerende enheter som som bistår med informasjon, undervisning og veiledning når det gjelder koordinator og individuell plan (IP).


Les mer på helsenorge.no

Sist oppdatert 01.11.2022