Om Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset HF er Nord-Norges nest største helseforetak med tjenestetilbud som et tradisjonelt sentralsykehus.

Helseforetaket har over 4000 medarbeidere og betjener en befolkning i lokalsykehusområdet på ca. 136 000 i 20 kommuner i regionene Salten, Lofoten og Vesterålen. I tillegg har foretaket flere fylkesdekkende funksjoner for hele Nordland og regionale funksjoner for hele Nord-Norge.
 
Nordlandssykehuset har et omfattende tilbud både innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus og er lokalisert både i Salten, Lofoten og Vesterålen. Den største delen av virksomheten er lokalisert til det somatiske og det psykiatriske sykehuset i Bodø. Foretaket har også lokalsykehus på Gravdal i Lofoten og Stokmarknes i Vesterålen, samt flere distriktspsykiatriske sentre og ambulansestasjoner i Salten, Lofoten og Vesterålen. 
 
Nordlandssykehuset er klinikkorganisert med gjennomgående ledelse på tvers av lokalisasjonene. Foretaksadministrasjonen er lagt til det somatiske sykehuset i Bodø.
 
Nordlandssykehuset har tatt en ledende rolle i å utvikle og ta i bruk innovative teknologiske løsninger i pasientbehandlingen, både internt i sykehusene og i pasientens hjem. Som eksempler kan nevnes teknologiske løsninger for hjemmedialyse der pasienten kan monitorere og rapportere vitale parameter og kommunisere digitalt om sin helsetilstand med sykehuset via app på mobil. Nordlandssykehuset har også tatt i bruk elektronisk registrering av vitale pasientdata (NEWS) via Medanets-app på mobiltelefon. Data lagres direkte i pasientens journal. 
 
Helseforetaket er en stor utdannings- og forskningsinstitusjon. I samarbeid med Universitetet i Tromsø, tilbyr Nordlandssykehuset komplett studium for femte- og sjetteårs medisinerstudenter. Forskningsaktiviteten er stor og voksende, både innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus.
 
I løpet av de siste 15 årene har Nordlandssykehuset investert om lag 5,5 milliarder kroner i nye sykehusbygg. Nytt lokalsykehus på Stokmarknes ble tatt i bruk i 2014, og det moderniserte og utbygde somatiske sykehuset i Bodø ble ferdigstilt i 2021. 
 
Nordlandssykehuset HF har et budsjett på nærmere 5 milliarder kroner. Ansatte: 3 454 årsverk fordelt på 4 807 ansatte. 
 
Nordlandssykehuset HF har som visjon å være ledende på kvalitet.
Sist oppdatert 11.01.2024