illustrasjonsbilde

Ofte stilte spørsmål om den økonomiske situasjonen i Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset er i en krevende økonomisk situasjon, og må sette inn nødvendige tiltak for å snu utviklingen.

Arbeidet for balanse i økonomien er også et utviklingsarbeid der vi ser på logistikk, bruk av personell og samarbeid på tvers. Arbeidet er derfor ikke avgrenset til 2022, men skal sees i et mer langsiktig perspektiv.

I arbeidet med omstillingen er det opprettet et "Direktørens innsatsteam" - som skal bistå klinikkene, sentrene og stabene i arbeidet med å oppnå økonomisk balanse i helseforetaket. ​​​

Det er flere årsaker til dette.

Vi har over flere år hatt omstillingsutfordring. En vesentlig del av denne utfordringen var identifisert allerede høsten 2019, der en stor andel var knyttet til bortfall av særskilt finansiering for kostnadskrevende drift ved gjennomføring av det store byggeprosjektet i Bodø.

Det var planlagt kostnadsreduserende tiltak i 2020 på om lag 170 mill.kr. Dette måtte utsettes på grunn av covid-pandemien. Etter 20 måneder med pandemi og økte kostnader knyttet til dette, har Nordlandssykehuset kommet i en svært krevende økonomisk situasjon. Tilgangen på helsepersonell er begrenset på nasjonalt nivå, og konsekvensen er innleie vi ikke har budsjett til. Med et høyt sykefravær kommer det også kostnader til vikarer og overtid. I tillegg har vi økte priser på grunn av inflasjon i en urolig verden, både på medisinsk materiell, flyreiser og ikke minst på medikamenter. Denne prisstigningen har vært høyere enn det vi har fått dekket gjennom ordinær bevilgning.


Det er et mål at kostnadsreduksjonene ikke skal gå ut over pasientene. Hvis vi kommer dit at dette blir et tema, det vil si at vi må ta ned tilbud eller drift, så skal det være gode prosesser i forkant med medvirkning og medbestemmelse. Dette er viktig både for ledelsen og tillitsvalgte/vernetjeneste i foretaket.

Våre ansatte er vår viktigste ressurs og vi har behov for alle våre ansatte. Omstilling kan medføre endringer i arbeidsoppgaver og arbeidssted.

Det er summen av store og små tiltak som skal bringe oss i balanse. Det viktigste er å sikre at vi har en bemanning tilpasset definert aktivitet, slik at vi unngår dyr innleie og overtid. Riktig bemanning og aktivitet vil også redusere fristbrudd. Ved fristbrudd vil pasientene bli tilbudt helsehjelp annet sted, noe som koster foretaket dyrt. Vi betaler regningen, men får ikke inntekt av behandlingen slik vi ville fått om vi kunne behandle alle pasienter selv.

​For å sikre en stabil og sikker drift, er vi avhengig av tilstrekkelig arbeidskraft innenfor de ulike yrkesgrupper sykehuset trenger. Vi mangler i dag ansatte i flere stillinger. Dette fører til dyr innleie av arbeidskraft og overtid. Ved å tilsette folk i ledige stillinger, sparer vi utgifter.​​

Gjennom pandemien har helseforetaket økt bemanningen, og det er stilt krav fra våre helsemyndigheter om at bemanningen skal ned på nivået vi var før pandemien. Dette krever omstilling og tilpasning av virksomheten til dagens behov.

Det viktigste er nå å sikre at vi har en bemanning tilpasset definert aktivitet, slik at vi unngår dyr innleie og overtid der vi mangler fast ansatte. Det er stor bevegelse blant våre ansatte, det som kalles «turn over». Det betyr at det stadig vil være en viss ledighet som skal fylles. På denne måten håper vi å unngå oppsigelser.

Riktig bemanning og aktivitet vil også redusere fristbrudd. Ved fristbrudd vil pasientene bli tilbudt helsehjelp annet sted, noe som koster foretaket dyrt. Vi betaler regningen, men får ikke inntekt av behandlingen slik vi ville fått om vi kunne behandle pasientene selv.​

​​

Sist oppdatert 15.11.2022