Pressemelding 13. februar 2017

- Ikke brutt kravet til forsvarlighet

«Nordlandssykehuset HF har ikke brutt kravet til forsvarlighet i spesialisthelsetjenesten». Dette er konklusjonen etter at Fylkesmannen i Nordland har avsluttet tilsynssaken mot Nordlandssykehuset HF vedrørende feilgranskinger av celleprøver fra livmorhals.

Randi Angelsen, kommunikasjonssjef
Publisert 13.02.2017

​Vi gjengir hovedkonklusjonen her:

Tekst, brev

Fylkesmannens avgjørelse er sammenfallende med Helsetilsynets konklusjon til Helgeland politidistrikt av 14.01.16 der det ble konkludert med at det ikke var noen indikasjoner på at diagnostikk og behandling i Nordlandssykehuset var annerledes enn ved andre helseforetak. Helsetilsynet skrev da:
 
«Ved gjennomgang av screeningdata har de sakkyndige imidlertid ikke gjort funn som skulle indikere vesentlige avvik i diagnosegrupper sett i forhold til landsgjennomsnittet. Det er heller ikke påvist flere falskt negative celleprøver hos kvinner som senere har fått påvist livmorhalskreft, enn det som er tilfellet ellers i landet. ….. De sakkyndiges hovedinntrykk er at screeningen ved Nordlandssykehuset HF har vært relativt veldrevet og i samsvar med gjeldende retningslinjer ved andre sykehus og anbefalinger gitt i Kreftregisterets kvalitetsmanual, som blant annet regulerer kravene til kompetanse hos screenerne.»
 
Vi ønsker å gi uttrykk for viktigheten av at det finnes en ordning som Norsk pasientskadeerstatning, som ble omtalt i Avisa Nordland mandag 13. februar. For ordens skyld ønsker vi opplyse Avisa Nordlands lesere om at det ikke var Nordlandssykehuset som gransket prøvene, slik det lett skapes et inntrykk av i saken.