Vuorbbe biejvijn! Gratulerer med dagen!

Gratulerer med dagen til våre samiske pasienter og ansatte!

Publisert 06.02.2022
Samisk flagg

​Samiske pasienter kan møte utfordringer i møte med spesialisthelsetjenesten på grunn av mangelfull kunnskap om samisk språk og kultur i spesialisthelsetjenesten.

Diretør Beate Sørslett: - Dette må vi bli be​dre på

Portrettbilde av Beate Sørslett

- I Norge har vi ett urfolk, den samiske befolkningen, og samiske pasienter har rett til likeverdige helse- og omsorgstjenester som den øvrige befolkningen, sier konstituert direktør, Beate Sørslett.

- Vi vet at kunnskapen og kompetansen om samisk språk og kultur blant fagfolk og beslutningstakere i spesialisthelsetjenesten er begrenset, også i Nordlandssykehuset. Å tilby «pasientens helsetjeneste» til den samiske befolkningen, innebærer at helsepersonell må ha tilstrekkelig kunnskap om samisk språk og kultur, og at innholdet og organiseringen av tilbudet er tilpasset behovene til de samiske pasientene. Dette vet vi at vi må bli bedre på. Vi er fornøyde med at vi nå har fått utarbeidet en tiltaksplan som gir oss noen verktøy på hvordan vi kan øke vår kunnskap og kompetanse om samisk språk og kultur, sier hun.

Enhetssleder Nanna Eriksen: - Vær n​ysgjerrig

Portrettbilde av Nanna Eriksen

En ressursperson knyttet til dette er Nanna Eriksen, som selv er samisk og har jobbet på Nordlandssykehuset siden 2013, nå som enhetsleder i akuttmottaket og observasjonsposten i Prehospital klinikk. Etter mangeårig erfaring har hun gjort seg noen refleksjoner som er verdt å lytte til.

- I møtet med den samiske pasienten, er det viktig å huske at samiske pasienter er like forskjellig som andre pasienter, med tanke på kultur, erfaringer, arv og miljø. Det viktigste er å vise respekt og åpenhet for forskjeller og likheter. Lytt til pasienten, og skap tillit, sier Nanna Eriksen.

Etter fornorskningsperioden har mange samiske mennesker sår som skal gro, mange har mistillit til det norske og til offentlige tjenester etter år med undertrykkende og diskriminerende politikk (strukturell rasisme). Dette kan føre til at mange samiske pasienter kan ha en innebygd mindreverdighetsfølelse og mistro til systemet. Mange samiske pasienter har opplevd og opplever fordommer, og dette er noe som kan føre til ulike reaksjoner i møte med blant annet helsetjenesten. Det er viktig å tilby tolk der det er behov, vise interesse for kulturen og ha en forståelse av betydningen av kultur, sier hun.

- Oppsummert: Vær nysgjerrig. Jeg mener at samiske pasienter har forskjellig oppfatning av hva som er viktige for dem, avhengig av miljøet og kulturen de har vokst opp i. Gamle samiske mennesker har kanskje andre behov enn yngre. Det er viktig at det samiske må bli enda mer synlig. Jeg er veldig glad for tiltaksplanen som er laget og synlighet på sykehusets interne kanaler, avslutter hun.

Susanne Regine Inga i ungdomsrådet: -Synliggjør s​​pråk og kultur

Portrettbilde av ungdom i samisk nasjonaldrakt


I Nordlandssykehuset har brukerutvalg og ungdomsråd egne samiske representanter, som skal sikre at den samiske pasientgruppen sin stemme blir ivaretatt. 

Susanne Regine Inga, ungdomsrådets samiske representant har følgende oppfordring til ansatte i spesialisthelsetjenesten: 

- Slik som Nordlandssykehuset ligger til, dekker sykehuset en viktig del av den samiske befolkningen, og det er derfor viktig at det utvikles en større forståelse og kompetanse når det gjelder samisk språk og kultur innad i sykehuset, sier Susanne Regine Inga. 

- Dette er viktig for at den samiske andelen av pasienter til Nordlandssykehusets skal føle seg velkomne og trygge i møte med spesialisthelsetjenesten, uavhengig av kjønn og alder. Det er viktig at det vises forståelse, tålmodighet og jobbes innad i avdelinger for å kunne synliggjøre den samiske kulturen og språket på sykehuset. Dette kan man gjøre gjennom utsmykning, skilting, bruk av det samiske språk på venterom, ved innganger og spesielt i barneavdelingen. Dette bygger videre på at den samisk pasient føler seg trygg og ønsket som pasient, og dermed gjør det lettere for både helsepersonell, pasienten selv og pårørende å kunne samarbeide for å gjøre det beste i en allerede mulig utfordrende situasjon. Vis forståelse og ikke spør eller vær nysgjerrig på språket og kulturen med mindre det er naturlig og plass for det, prat med og behandle den samiske pasienten på lik linje som en andre pasienter.

- Jeg ønsker alle en fin nasjonaldag, vær stolt over den samiske bakgrunnen, folket, språket og kulturen! Ollu lihkku sámi álbmotbeivviin – gratulerer med den samiske nasjonaldagen! avslutter hun.

Vuorbbe biejvijn! (lulesamisk)
Lihkku beivviin! (nordsamisk)
Læhkoeh biejjine! (sørsamisk) 
Gratulerer med dagen! (norsk)