Vil heve livskvaliteten til barnet og familien

Nordlandssykehuset har startet et eget prosjekt for å bedre omsorgen for barn og unge med livstruende eller livsbegrensende tilstander.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver/Kirsti Agnethe Neset, overlege
Publisert 25.05.2023
Sist oppdatert 15.06.2023
Damer og mann foran Hippo

Barnepalliativt team mai 2023, fra venstre: Sykehusprest Elin Marie Wedege Irgens, sykepleier Benedicte Lorentzen, spesialsykepleier Emilie Bryhn, overlege Kirsti Agnethe Neset, sosionom Bente Halvorsen Sæter, seksjonsoverlege Lars Utne Haukland og avdelingsoverlege Kristin Wasland. Psykologspesialist Line Skjærvik og fysioterapeut Tone Helgesen var ikke til stede da bilde ble tatt.

- Et av Nordlandssykehusets innovasjonsprosjekter er «Tidlig integrasjon av palliativ behandling for barn og unge i Nordland». Vi har spesielt fokus på kommunikasjon og samvalg med pasient og pårørende, og samhandling med andre parter lokalt og regionalt for god oppfølging og behandling i forløpet, forteller overlege Kirsti Agnethe Neset ved Nordlandssykehuset og legger til:

- Hver dag blir ekstra viktig når et barn er livstruende sykt. Avansert symptomlindring, helhetlig omsorg og tverrfaglig oppfølging over tid for hele familien er barnepalliasjonens viktigste verktøy.​

Hva er barnepalliasjon?
  • Ifølge WHO er palliasjon til barn og unge en aktiv, helhetlig, tverrfaglig behandling og oppfølging av fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle behov.
  • Hovedmålet er å bidra til best mulig livskvalitet og trygghet for barn og familie.
  • Starter ved diagnosetidspunkt (ev. prenatalt) og inkluderer sorgstøtte hvis barnet dør.
  • ​​Palliativ omsorg bør tilbys samtidig med kurativ behandling.
Barnepalliativt team ved Nordlandssykehuset ble etablert i 2021, og er organisert i Barneklinikken. Teamet består av barnesykepleiere, sosionom, psykolog, prest, fysioterapeut og to barneleger. Teamet har representanter fra barnemedisin, nyfødt intensiv og barnehabilitering. 

Barnepalliativt team skal være rådgivende og veiledende for helsepersonell i spesialist- og primærhelsetjenesten i Nordland, og bidra til gode overganger mellom avdelinger, til kommune/hjem, lokalsykehus og til voksenomsorg. 

 «Drømmetjeneste»

Så langt har prosjektgruppen tegnet en «drømmetjeneste». 

- Vi har beskrevet hvordan vi ønsker å jobbe med palliasjon for barn og unge på tvers av tjenestenivå. Dette inkluderer samhandling mellom pasient, pårørende, sykehus og pasientens hjemkommune, forteller Neset. 

I disse dager henvender prosjektgruppen seg til kommuner i Nordlandssykehusets nedslagsfelt for å få innspill om hvordan gruppens idé om drømmetjenesten passer sammen med kommunenes erfaringer og ambisjoner. 

- Når dette arbeidet er gjort er målet å ha definert hvordan vi ønsker å levere denne tjenesten til våre pasienter. Brukere er selvfølgelig også med i prosessen.
Deltok på konferanse

Under Palliasjonskonferansen 2023 tidligere i år, tok Neset med seg en 1,5 ganger 3,5 meter stor tegning over drømmetjenesten og pasientforløpet. 

Plakat over drømmetjeneste


- Nyttige diskusjoner og innspill ble mottatt fra andre deltagere og tas med videre i vårt arbeid. Når «drømmetjenesten» er klar vil vi pilotere en digital løsning på tvers av tjenester, hvor sykehus, pasientens hjemkommune og fastlege kan samhandle og være mer koordinert i forhold til pasientens og pårørendes utfordringer og behov. 

Tidlig involvering

Leirfjord kommune deltar også i innovasjonsprosjektet og helsesykepleierne Hildegunn H. Jørgensen og Marit Brandsnes Pedersen,​ holdt innlegg under Palliasjonskonferansen om hvordan det er å være en liten kommune med stort ansvar. 

De formidlet erfaringer fra deres samarbeid med sykehuset for å støtte best mulig opp om denne sårbare pasientgruppen. En ting de poengterte var hvor viktig det er at sykehuset varsler kommunen tidlig når man tenker det vil bli behov for hjelp når pasienten skal hjem. Kommunen kan aldri komme for tidlig inn på banen, ifølge helsesykepleierne. ​

Gode overganger

De fleste i palliativ omsorg fyller 18 år og skal over i voksenomsorg.

Brukerrepresentant og tidligere leder Marie Dahlskjær i Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset hadde et flott innlegg om ungdom og overgang fra barneklinikk til voksenomsorg.​

Ansatte som deltok på Palliasjonskonferansen 2023.

Ansatte som deltok på Palliasjonskonferansen 2023.

Digitale verktøy  

Parallelt med arbeidet med drømmetjenesten har teamet jobbet med å få på plass digitale verktøy som kan effektivisere arbeidet på sykehuset med denne pasientgruppen.

- Vi har fått laget en skreddersydd modul i journalsystemet vårt Dips arena, hvor vi kan jobbe enhetlig med pasientgruppen. I modulen har vi bygget inn nyttige varsler og sjekklister for hvor i forløpet pasienten er og om tjenester vi er pålagt å yte er gitt. Et dashbord gir et godt oversiktsbilde av pasienten, samt et strukturert dokument for beredskapsplan/akuttplan som sikrer enhetlige og tydelige planer som i fremtiden kan deles digitalt med andre aktører, for eksempel via Kjernejournal. 

Tiltak

Prosjektgruppen har flere tiltak de ønsker å realisere: 

  • ​En informasjon- og opplæringsportal for Nordlandssykehusets samarbeidende kommuner.
  • Forutsigbare og enhetlige varslingsrutiner mellom sykehus og kommune når ny pasient inkluderes.
  • Utarbeidelse av kvalitetssikrede arbeidsprosesser for gjennomføring av samarbeidsmøter med andre helsetjenester via video, samt guide for bruk av video som verktøy for tettere dialog med pasient og pårørende. 
  • Regelmessig trening i kommunikasjon for personalet.