Samenes nasjonaldag

- Vi feirer for den samiske kulturen, identiteten og folket. Vi feirer for å minnes den harde fortiden, men også for å bringe frem en lys fremtid, sier samerepresentant Susanne Regine Inga.

Ida Kristin Dølmo, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 06.02.2021
Sist oppdatert 19.09.2023
Samerepresentant Ungdomsrådet

- Samefolkets dag er en viktig dag å markere, viktig for å minnes og feire det første samiske landsmøte som ble holdt i 1917. Til tross for situasjonen Norge og resten av verden står i med Covid- 19, ønsker jeg alle en trygg og fin feiring av samefolkets dag, sier Susanne Regine Inga.

Lørdag 6. februar er det Samenes najonaldag. Susanne Regine Inga er den samiske representanten i Ungdomsrådet ved Nordlandssykehuset og forteller hvilke forventninger Ungdomsrådet har til Nordlandssykehuset som helseforetak.

- Den samiske kulturen ligger i alle kriker og kroker av vårt samfunn, og er sentral i helsevesenet. Nordlandssykehuset har et ansvar for å legge til rette og vise veien i pasienters møte med sykehuset, spesielt for barn og unge med samisk kultur og bakgrunn, sier hun.

Åpenhet og forståelse

Inga sier at alle pasienter skal føle seg velkommen, uavhengig av kulturelle røtter og tilknytning. Som Ungdomsrådets samiske representant, skal hun være med på å løfte og styrke arbeidet med å fremme samisk kultur i Nordlandssykehuset. 

- Det er viktig for meg å legge grunnlaget for pasienter og besøkende med samisk bakgrunn, slik at de kan bli møtt med åpenhet og forståelse, sier Inga.

Skal oppleves trygt

Også Brukerrådets samiske representant, Ole Henrik Bjørkmoli Fjell har store forventninger til Nordlandssykehuset i møtet med det samiske.

- Jeg forventer først og fremst at man kan komme i kontakt med gode tjenester som har god faglig kompetanse, men også er i stand til å utøve likeverdige tjenester uavhengig av kulturell bakgrunn. Det er særdeles viktig at fordommer til det samiske ikke kommer til uttrykk. Tjenester som innehar god kulturell kompetanse vil også oppleves som trygge og viktige.

For Bjørkmoli Fjell er det viktig å bidra med ungdomsperspektivet inn i sykehuset.

- Mange lever med historiske traumer og opplevelser av annerledeshet i negativ karakter. Mange sliter også psykisk. Dette mener jeg er et reelt folkehelseproblem og er svært viktig å snakke om. 

Rom for forbedring

Han har som prosjektkoordinator i et forskningsprosjekt også jobbet med psykisk helse blant unge samer.

- Jeg har gjort meg mange tanker og erfaringer som jeg tror kan være bra å ha med i utviklingen av helsetjenester. 

Han mener det fortsatt er rom for forbedring i helsevesenet. 

- Jeg skulle ønske man hadde tjenester som var enda bedre i møtet med samiske pasienter, sier Bjørkmoli Fjell. 

Læhkoeh biejjine 
Vuorbbe biejvijn 
Lihkku beivviin

Gratulerer med dagen!

Spesialisthelsetjenester til samisk befolkning

Helse Nord RHF har utarbeidet strategidokumentet «spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen». 

Dette er gjort i nært samarbeid med Sametinget og de tre andre regionale helseforetakene i landet

Den samiske befolkningen er en heterogen gruppe med ulike samiske språk, kultur, og bosetningsområder. Det vil derfor være ulike behov i ulike helseforetak. Det settes nå ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide en plan over hvilke tiltak som må igangsettes for å øke kvalitet og kompetanse i henhold til strategidokumentet. I denne gruppen har Nordlandssykehuset en representant.