Nytt senter skal hjelpe rusavhengige

Tirsdag 26. september åpnet OpiNor, landets første senter for rusavhengige hvor behandlingstilbudet fra kommune og helsevesen er samlet i samme bygg.

Annette Fretheim Karlsen, kommunikasjonsrådgiver | Foto: Aleksander Ramberg, Bodø kommune
Publisert 02.10.2023
Sist oppdatert 05.10.2023
  
Elleve personer samlet til gruppebilde

Prosjektgruppen. Bak fra venstre: Kristin Nygård-Odeh (overlege og ass. avdelingsleder, Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet, Nordlandssykehuset), Andreas Østvik (avdelingsleder, Avdeling for rus, psykiatri og avhengighet, Nordlandssykehuset), Marit Larsen (tildelingskontoret, Bodø kommune), Vidar Øien (leder Helse og omsorg, hjemmetjenester, Bodø kommune), Marte Marie Gjerstad (prosjektleder). Foran fra venstre: Gry Merete Stemland (spesialsykepleier LAR, Nordlandssykehuset), Siri Tau Ursin (administrerende direktør, Nordlandssykehuset), Hildegun Johnsen (virksomhetsleder, Bodø kommune), Liv Bente Sælø (seniorrådgiver/fagsykepleier, Helse og omsorg, hjemmetjenester, Bodø kommune), Roy Vidar Værang (spesialvernepleier, psykisk helse- og rus, Bodø kommune) og Rita Karlsen (spesialvernepleier, oppfølgingstjenesten, Bodø kommune). (Foto: Aleksander Ramberg, Bodø kommune)

Senteret er et samarbeid med Nordlandssykehuset og Bodø kommune og skal gi opioidavhengige i Bodø et mer helhetlig tilbud. 

- Det er stort, sa prosjektleder Marte Marie Gjerstad fra Nordlandssykehuset under den offisielle åpningen av opioidsenteret OpiNor i Sjøgata 50. 

Dame i grønn jakke

Prosjektleder Marte Marie Gjerstad fra Nordlandssykehuset.

- OpiNor er vårt endelige bevis på at vi har klart å etablere en felles arena hvor pasienter som har dårligere forutsetninger for å oppsøke helsehjelp på egenhånd, nå kan få dekket sine behov for i samme bygg. Åpningen i dag er også en stor takk til våre brukerrepresentanter som har bidratt aktivt til utformingen av et slik tilbud.

Alt under samme tak

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er en tverrfaglig spesialisert rusbehandling for opioidavhengighet, der behandling med substitusjonslegemiddel inngår som et deltiltak i et helhetlig rehabiliteringsforløp. Formålet med LAR er å gi pasientene økt livskvalitet og redusere skadene av opioidavhengighet og fare for overdosedødsfall. 

Den mest utsatte pasientgruppen av opioidavhengige er ofte innom flere instanser hvor skillet mellom ansvarsfordelingen kan oppleves uklar. I 2022 kom det en revidert retningslinje for LAR-behandling som understreker en mer tverrfaglig samhandling mellom helsevesen og kommunale tjenester. 

OpiNor er det første senteret hvor pasienten vil finne det hen trenger, under samme tak. Det gjelder alt fra time hos behandler, samtale med ruskonsulenter, hjelp til bolig (Housing First) og medisinutlevering.

Dame med briller som snakker

Bente Haukås (KrF), leder for velferdskomiteen i Bodø kommune. (Foto: Aleksander Ramberg, Bodø kommune)

​- Gjennom dette opioidsenteret, med helsepersonell fra både kommunen og sykehuset, kan vi arbeide enda mer på tvers av sektorer for bedre å kunne ivareta denne gruppens behov. Og så ser vi jo også for oss at senteret vil kunne åpne opp for økt samhandling med andre tjenester som disse brukerne vil ha behov for, sa Bente Haukås, leder for velferdskomiteen i Bodø kommune i sin åpningstale.  

Infeksjonsmedisinsk avdeling ved Nordlandssykehuset, fastlegene i Bodø, NAV, brukerorganisasjoner, pårørendeorganisasjoner, Kirkens Bymisjon og fengselshelsetjenesten en også en del av samarbeidet. ​

Samhandling​ er nøkkelen

OpiNor er et innovasjons- og samhandlingsprosjekt mellom Psykisk helse- og rusklinikken og Bodø kommune og er det første i sitt slag i landet, og hvor alle tjenestene er sentrert rundt pasienten. 

Dame med briller som holder tale

Siri Tau Ursin, administrerende direktør i Nordlandssykehuset. (Foto: Aleksander Ramberg, Bodø kommune)

Dette er en stor dag og Nordlandssykehuset er stolt over at OpiNor har blitt en realitet. Dette senteret skal hjelpe de som allerede er under behandling, men håpet er jo også at vi skal nå ut med vår hjelp til flere som trenger det. Det er ikke tvil om at måten vi samhandler på i OpiNor, er veien å gå, sa administrerende direktør i Nordlandssykehuset Siri Tau Ursin i sin tale under åpningen av opioidsenteret. 

Eierskapet til opioidsenteret er delt mellom Nordlandssykehuset og Bodø kommune. Prosjektet finansieres gjennom tilskudd fra Statsforvalteren i Nordland.
Arbeidet med å forbedre og evaluere tilbudet vil foregå parallelt med driften av det nye senteret. 

- Helsepersonell fra både Bodø kommune og Nordlandssykehuset skal jobbe med videreutvikling av tilbudet. Skulle det være nye aktører som er aktuell å samarbeide med, er vi rustet for vekst, sa Gjerstad. ​

​​Housing First

Housing First er en metode for varig bosetting og oppfølging av personer med rus- og psykiske utfordringer. 

Målsetting med Housing First er å gi et tilbud som bidrar til at bostedsløse personer med rus og/eller psykiske utfordringer sikres en varig trygg bolig med helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud.​


Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

I arbeidet med å forebygge overdoser er legemiddelassistert rehabilitering (LAR) et sentralt tiltak. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er et landsdekkende tilbud for opioidavhengige underlagt spesialisthelsetjenesten. Tiltaket innebærer bruk av legemidler for å substituere og stabilisere avhengigheten og stoppe/redusere bruk av rusmidler. 

​I Norge var det 241 narkotikautløste dødsfall i 2021. Antall dødsfall har variert rundt et gjennomsnitt på 269 per år, de siste 10 årene (www.fhi.no). De fleste dødsfallene er knyttet til bruk av opioider.