Nye, spennende forskningsfunn i forskningsprosjekt ved Nordlandssykehuset

Ph.d. og overingeniør Bård Ove Karlsen ved Diagnostisk klinikk leder et forskningsprosjekt, finansiert av Helse Nord, som nå kan vise til spennende funn.

Petter Román Øien, leder Seksjon for forskning
Publisert 02.05.2022
Sist oppdatert 04.05.2022
Mann som sitter foran pc

Forsker og prosjektleder Bård Ove Karlsen, Mikrobiologisk avdeling, Diagnostisk klinikk ved Nordlandssykehuset.

Bård Ove Karlsen ved Diagnostisk klinikk leder forskningsprosjektet «Betydningen av komplementsystemet for bakterie-indusert regulering av leukocytt- og blodplate-RNA». 

Geno​​m og RNA

- Menneske-genomet består av 3 milliarder nukleotider hvorav cirka 11 prosent er såkalte Alu-elementer, forteller Bård Ove Karlsen. 

- Alu-elementer er små DNA-sekvenser på 300 nukleotider, så rundt regnet er det 1 million Alu-elementkopier i et menneske-genom. 

Tidligere var Alu-elementene sett på som repeterte sekvenser uten funksjon, såkalt “junk DNA”. Dette begrepet har blitt hengende ved Alu-elementene, selv om det nå viser seg at disse har viktige regulatoriske roller i evolusjon, diversitet og ikke minst på DNA og RNA nivå i hver enkelt celle. 

- Forskningen vår viser imidlertid at Alu-elementene uttrykkes som RNA og kan regulere andre gener, forteller Karlsen.

Kunnskap med viktige bruk​sområder

Med ny teknologi som neste generasjons sekvensering og stor-skala bioinformatiske verktøy, kan man presist studere nivået av Alu-elementer som kan påvirke hvordan cellene reagerer på stress, som ved blodforgiftning, eller sepsis. 

- I denne studien lagde vi et genomkart som viser hvordan Alu-elementene er satt inn i cirka fire tusen immungener. Vi undersøkte RNA-uttrykket i blod fra sepsis-pasienter og friske kontroller og fant uttrykk av en rekke Alu-elementer som ser ut til å ha en regulatorisk rolle ved sepsis, forteller Bård Ove Karlsen.

- Kort sagt; Alu-RNA-et er ikke å anse som «junk», forteller en begeistret prosjektleder. 

Spennende bruksomr​åder

Det viktige spørsmålet er imidlertid hvordan denne kunnskapen kan overføres til praktisk kunnskap som på sikt kan komme pasientbehandlingen til gode. 

- Denne kunnskapen setter oss i stand til å forstå hvilken betydning Alu-elementer har immunologisk overfor immungener, forteller Karlsen. 

- Ved hjelp av bioinformatiske metoder kan vi nå forstå hvordan Alu-elementer er linket til og fungerer immunologisk overfor våre gener. Denne metoden kan blant annet brukes i kreftforskning og vil være et av redskapene våre i fremtidig arbeid med persontilpasset medisin.  

Forskning på blodforgiftning ved Nordlandssykehuset
Prosjektet gjennomføres i samarbeid med forskningslaboratoriet ved Nordlandssykehuset. Enhetsleder Åse Emblem er stolt over at sykehuset kan gjennomføre forskning av denne typen. 

- Dette er et avansert og interessant prosjekt, sier Emblem. Det er en fjær i hatten for vårt forskningsmiljø at man være med å endre forståelsen av RNA- og proteinlandskapet i blod og blodceller ved blodforgiftning, samt utvide forståelsen av diagnostiske og prognostiske markører ved mistanke om sepsis.

- Prosjektet bygger videre på fullblodsmodellen og komplementsystemet. Førstnevnte er utviklet her ved Nordlandssykehuset, og sistnevnte er noe våre forskere er i front på nasjonalt og internasjonalt, så nye vinklinger og sammenhenger her er veldig spennende, avslutter Emblem.