Nordlandssykehuset og kommunene i Lofoten, Vesterålen og Salten har etablert helsefelleskap

Målet med helsefelleskapene er å sikre bedre samhandling mellom kommuner og sykehus i pasientbehandling. Navnet er Helsefelleskapet Lofoten, Vesterålen og Salten.

Randi Angelsen, kommunikasjonssjef
Publisert 27.09.2021
Sist oppdatert 29.08.2023

Mann og dame ser og smiler mot kamera

Helsefelleskapet Lofoten, Vesterålen og Saltens operative ledelse ivaretas av det strategiske samarbeidsutvalget. Leder og nestleder velges for to år, der lederskapet byttes etter to år. Administrerende direktør i Nordlandssykehuset skal lede utvalget de kommende to år. Nestleder er Arne Myrland, kommunaldirektør for Helse og omsorg i Bodø kommune. Administrerende direktør Paul Martin Strand kunne ikke delta under etableringen av helsefelleskapet, men var representert ved fagdirektør Tonje Hansen.

Mange pasienter har sykdommer som krever oppfølging og behandling fra både primærhelsetjenesten i kommuner og spesialisthelsetjenesten i sykehus. Samhandlingsreformen, som skulle styrke samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten, kom i 2012. Nå, snart 10 år etter, videreutvikles dette samarbeidet gjennom etablering av helsefelleskap. Dette skjer etter at Regjeringen og Kommunenes sentralforbund (KS) inngikk avtale om dette.

Vestfjorderklæringen

Den formelle etableringen av Helsefelleskapet Lofoten, Vesterålen og Ofoten skjedde i et digitalt partnerskapsmøte arrangert av Nordlandssykehuset og kommunene i samarbeid. Vertskap for møtet var Bodø kommune. I helsefelleskapet defineres medlemmene som «partnere» til forskjell fra tidligere «parter». En egen samarbeidserklæring, kalt «Vestfjorderklæringen», definerer helsefellesskapets overordnede ambisjon for å nå mål om bedre beslutningsprosesser og et tettere og mer forpliktende samarbeid mellom brukere, fastleger, kommuner og helseforetak. Navnet peker på havet som forbinder kommunene og sykehusene i Lofoten, Vesterålen og Salten.


I forkant av partnerskapsmøtet, ble det gjennomført et dialogmøte mellom ordførere og styreleder med representanter fra Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet, Statsforvalteren i Nordland, Helse Nord, kommuner/KS, Nasjonalt senter for distriktsmedisin, brukerutvalg og ungdomsråd som innledere.

Tydelige forventninger

Representant fra både Nordlandssykehusets brukerutvalg og Nordlandssykehusets ungdomsråd var tilstede under dialogmøtet, og var tydelige på sine forventninger.

- Helsefelleskapene må føre til at dere samarbeider bedre. Samhandling er et komplisert puslespill. Men det viktigste er ikke fra hvem, men at vi får et tilbud når vi trenger det, sa Marie Dahlskjær, leder i Nordlandssykehusets ungdomsråd.

Også Gunn Strand Hutchinson, nestleder av brukerutvalget var også klar på brukernes vegne:

- Vi har forventninger om helhetlige tjenester med bedre samordning.

Fire pasientgrupper

Regjeringen har definert fire pasientgrupper, som skal være sentrale i helsefellesskapenes samarbeid:

  • Barn og unge
  • Personer med alvorlige psykiske lidelser og rusproblemer
  • Skrøpelige eldre
  • Personer med flere kroniske lidelser

 Fire viktige områder skal prioriteres: 

  • Pasientforløp der samhandling er sentralt for å oppnå helhetlige og koordinerte helsetjenester.
  • Det utadvendte sykehus: Bedre oppfølging og tilrettelegging for spesialisthelsetjenester i hjemmet.
  • Skape mer bærekraftige tjenester gjennom innovasjon og bruk av teknologi som hjelpemiddel.
  • Felles innsats for å sikre nok helsepersonell i alle ledd av helsetjenesten.

Strategisk og faglige samarbeidsutvalg

Et eget samarbeidsutvalg, kalt Strategisk samarbeidsutvalg, skal koordinere arbeidet i helsefelleskapet og ha jevnlige møter. Utvalget settes sammen med representanter fra kommunene og Nordlandssykehuset for fire år i gangen. Lederskapet veksler mellom kommunene og Nordlandssykehuset der leder og nestleder skifter på lederskapet etter to år. For kommende periode ble følgende besluttet:

  • Leder: Paul Martin Strand, direktør i Nordlandssykehuset
  • Nestleder: Arne Myrland, kommunaldirektør helse og omsorg, Bodø kommune

De øvrige oppnevnte medlemmene til strategisk samarbeidsutvalg presenteres på samhandlingsavdelingens nettside om kort tid.

Beslutninger skal fattes ut fra prinsipp om forpliktende konsensus, men kan ikke overprøve beslutninger fattet i den enkelte kommune eller av styret i Nordlandssykehuset

I tillegg til det strategiske samarbeidsutvalget skal det etableres Faglige samarbeidsutvalg. Dagens Fastlegeråd, sammensatt av leger fra kommunene og sykehusets leger, fortsetter, men man vil se på rådets funksjon slik at rådet også kan bidra inn i arbeidet med mer sammenhengende og koordinerte helsetjenester

Sekretariatsfunksjon

Kommunene og Nordlandssykehust skal ha en egen samhandlingsleder som ivaretar sekretariatsfunksjonen til helsefelleskapet. Nordlandssykehuset har dette på plass, mens kommunene forventer å få dette på plass i løpet av kort tid.

For mer informasjon:

Trude Kristin Kristensen, samhandlingsleder Nordlandssykehuset, trude.kristin.kristensen@nordlandssykehuset.no​
 

Program, sakspapirer og opptak for partnerskapsmøtet finnes her​​​​