NORDLANDSSYKEHUSET 2026

Hvorfor slutter sykepleiere og helsefagarbeidere på sengepost i Nordlandssykehuset?

Nå er Nordlandssykehusets undersøkelse blant sykepleiere og helsefagarbeidere ferdig, og det planlegges blant annet flere workshops som skal jobbe med forbedringsforslag og tiltak.

Helen K. Langfors Åsli, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 13.12.2023
Sykepleier holder pasientens hånd

Rapporten påpeker at det er vanskelig å trekke konklusjoner med lavt antall respondenter. Svarene gir likevel et godt bilde av hvordan enkeltpersoner opplever situasjonen. Funnene i kartleggingen støttes både av studier og kartlegginger gjennomført i andre foretak.

Høyt arbeidspress og for lite folk på jobb kommer frem som en av hovedårsakene til at sykepleiere og helsefagarbeidere velger å slutte i Nordlandssykehuset. Undersøkelsen viser områder som har potensiale til forbedring, det er flere som oppgir at noe kunne vært gjort både forut for og i oppsigelsestiden. 

Oppfølging gjøres i samarbeid med klinikk- og avdelingsledelse, ledere og ansatte på enhetene, tillitsvalgte og verneombud. Viktige samarbeidspartnere fra HR, kommunikasjon og fagavdelingen deltar i det videre arbeidet. Det er planlagt flere workshops, der det skal arbeides med forbedringsforslag og tiltak. Videre skal det utarbeides overordnede planer og føringer som skal piloteres på enhetene løpet av våren 2024.

Du kan lese hele rapporten her: Rapport Kartlegging 2023 - NLSH.pdf