Hvordan samhandle slik at vi skaper resultater for våre innbyggere?

Dette var hovedtema da Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten var samlet til Dialog- og partnerskapsmøte i Bodø, tirsdag 25. oktober.

Randi Angelsen, kommunikasjonssjef
Publisert 25.10.2022
 
Gruppe med mennesker samlet og smilende mot kamera

Dialog- og partnerskapsmøtet i Helsefelleskapet Lofoten, Vesterålen og Salten. Deltakerne er ordførere i kommunene, styreleder i Nordlandssykehuset og administrativ ledelse i sykehus og kommuner.

​Helsefellesskapet Lofoten, Vesterålen, Salten skal i fellesskap utvikle helsetjenester til innbyggernes beste. Helsefellesskapet ble etablert i 2021. Dialog- og partnerskapsmøtet gjennomføres én gang per år og kunne i år, for første gang, gjennomføres som fysisk møte. Møtet er todelt der Dialogmøtet gjennomføres først og følges av Partnerskapsmøtet. Begge møtene avvikles på samme dag - av praktiske og økonomiske grunner.

Dialogmøtet

Dialogmøtet består av ordførere i kommunene og styreleder i Nordlandssykehuset. Dette er et møte hvor helseforetaket ved styreleder og ordførere i kommunene møtes for dialog og forankring, Ordfører i Steigen kommune, Aase Refsnes og styreleder i Nordlandssykehuset Mari Trommald, ledet møtet. 

To damer som sitter ved bord og smiler mot kamera

Dialogmøtet ble ledet av fra venstre: Aase Refsnes, ordfører i Steigen kommune og Mari Trommald, styreleder i Nordlandssykehuset.

Tema for årets møte var hvordan helsefellesskapet kan samhandle slik at det skaper resultater for sine innbyggere.

Dialogmøtet ble orientert om forslag til handlingsplan for helsefelleskapet. I tillegg til en oppsummering av status i dette arbeidet, ble følgende tema belyst:

  • Utfordringsbildet fra et kommuneperspektiv
  • Presentasjon av pågående og fremtidige samhandlingsprosjekter
  • Forslag til handlingsplan 2022-24
  • Brukermedvirkning som ressurs for helsefellesskapet
  • Medvirkning fra det operative nivå i kommuner og sykehus – hvordan gjøre helsefellesskapet relevant for det operative nivået i helsetjenesten
  • Felles data og analysegrunnlag som grunnlag for felles forståelse

Dialogmøtet ble avsluttet med paneldialog over temaet «Behovet for helsefellesskap». 

Ni personer stående og prater med hverandre

Paneldebatt med fra venstre: Ida Pinnerød, ordfører i Bodø; Frank Johnsen, ordfører i Vågan; Aina Nilsen, ordfører i Hadsel; Gisle Hansen, ordfører i Sørfold; Siri Tau Ursin, administrerende direktør i Nordlandssykehuset; Mari Trommald, styreleder i Nordlandssykehuset og Morten Sundnes, fylkeslege. Debatten ble ledet av Stein Ole Rørvik, kommunedirektør Saltdal kommune og Rita Johnsen, kommunedirektør Sortland kommune.

Par​tnerskapsmøtet

I Partnerskapsmøtet deltar, i tillegg til representantene i dialogmøtet, også administrativ ledelse i helseforetaket og kommunene. Her forankres beslutninger gjennom konsensus-vedtak på bakgrunn av det som har vært presentert i dialogmøtet. Denne delen ble ledet av administrerende direktør i Nordlandssykehuset, Siri Tau Ursin og direktør for helse- og omsorg i Bodø kommune, Arne Myrland.Gjennom 2022 har Strategisk samarbeidsutvalg, som koordinerer arbeidet i helsefelleskapet, også arbeidet med flere tiltak. I egen sak «Orientering om aktuelle tiltak knyttet til innsatsområdene» ble det gitt orientering om tiltak knyttet til disse områdene:

  • Digital hjemmeoppfølging 
  • Felles kunnskapsgrunnlag i helsefellesskapet; Å planlegge sammen – grunnlagsdata og analyser 
  • Prosjekt trygg akuttmedisin 
  • Implementering av pakkeforløp hjem for pasienter med kreft

Partneskapsmøtet tok disse sakene til orientering og forankret at det skal arbeides videre med disse tiltakene i helsefelleskapet.

Konferanserom med deltakere som følger med på en presentasjon

Det ble holdt flere innlegg fra deltakerne i møtet.