Helsefagarbeidere overtar sykepleieroppgaver

Oppgavedeling bidrar til at oppgaver kan løses raskere og jevner ut arbeidsbelastningen. Dette bidrar til at pasienter unngår venting under oppholdet.

Grethe Brobakk og Siri Horverak, Fagavdelingen/Seksjon for kunnskapsbygging
Publisert 19.07.2023
Sist oppdatert 24.05.2024
Fire damer

De ansatte på A4 har i praksis gjennomført oppgavedeling i mange år før det ble et begrep, og ikke nødvendigvis satt i system. Fra venstre: Hjelpepleier Trude Kristiansen, sykepleier Marte Lieng, helsefagarbeider Tora Rognmo Sørensen og enhetsleder Ragnhild Pedersen forteller om erfaringer med oppgavedeling i deres enhet. Alle foto: Grethe Brobakk og Siri Horverak, Fagavdelingen/Seksjon for kunnskapsbygging

Det er mangel på kvalifisert helsepersonell i hele landet, nå og i årene fremover. Dette krever nytenkning for å kunne gi pasienter et godt helsetilbud. Oppgavedeling er ett av tiltakene for å kunne tilby gode tjenester og samtidig lette belastning på helsepersonell. 

- Hele Norge har stor sykepleiermangel. Det betyr at vi er nødt til å gjøre noe annerledes slik det blir «levelig» å jobbe som sykepleier, og at vi ikke mister de vi har. Oppgavedeling gir oss muligheten til å løse utfordringene med mangel på helsepersonell. «Cluet» er at dette er oppgaver som ikke er definert som sykepleieroppgaver, men kan deles mellom profesjoner.

Det sier enhetsleder Ragnhild Pedersen ved Enhet for nyre, fordøyelse og infeksjon i Medisinsk klinikk i Nordlandssykehuset.

dame i hvitt

Enhetsleder Ragnhild Pedersen har allerede tenkt på flere oppgaver som med fordel kan deles.

Mer kompetanse

Arbeidsoppgavene i spesialisthelsetjenesten er sammensatte og krever at ulike faggrupper samarbeider til det beste for pasientene. Helsefagarbeidere får nå tilbud om standardisert og kvalitetssikret opplæring i prosedyrer som i stor grad tidligere bare ble utført av sykepleiere. 

Medisinsk sengepost A4 – Enhet for nyre, fordøyelse og infeksjon har kommet godt i gang med opplæring av ansatte til oppgaver som kan deles mellom helsefagarbeidere og sykepleiere. 

- Jeg får flere muligheter til å utvide kompetansen min her. Jeg får opplæring i nye oppgaver og lov til å gjøre mye nytt og spennende, sammenlignet med andre arbeidsplasser jeg tidligere har jobbet ved, sier helsefagarbeider Tora Rognmo Sørensen. ​

dame i hvitt

Helsefagarbeider Tora Rognmo Sørensen.

Sentralt med god opplæring 

Seksjon for kunnskapsbygging i Fagavdelingen i Nordlandssykehuset har systematisert arbeidet med oppgavedeling mellom sykepleiere og helsefagarbeidere, og laget felles kompetanseplaner og opplæringsmateriell for å tilrettelegge for oppgavedeling mellom disse yrkesgruppene. 

Oppgavedeling bidrar til at oppgaver kan løses raskere, jevne ut arbeidsbelastningen, som igjen fører til at pasienter unngår ventetider under oppholdet. Oppgavedeling skal ikke forringe kvalitet eller pasientsikkerheten, og leder på hver post vurderer hvilke oppgaver som egner seg for deling i sin enhet.

PVK

Hjelpepleier Trude Kristiansen er i gang med innleggelse av perifer venekanyle (PVK) etter teoretisk og praktisk opplæring i innleggelse, stell og seponering av perifer venekanyle (PVK).

På A4 har hjelpepleierne og helsefagarbeidere tatt i bruk de sentrale kompetanseplanene og har fått opplæring i flere nye oppgaver. Nå utfører helsefagarbeideren blant annet innleggelse av venekanyle som brukes ved intravenøse infusjoner. 

De har også fått opplæring i å motta og sende PLO-meldinger. Disse meldingene er standardiserte elektronisk meldinger som utveksler informasjon mellom sykehuset og pasientens helse- og omsorgtjeneste i hjemkommunen. Meldingene er viktig for å sikre god omsorg etter at pasienten skrives ut fra sykehuset. 

- Det var litt skummelt å få vite at vi skulle læres opp i nye oppgaver, men det ble veldig spennende da vi først kom i gang, sier hjelpepleier Trude Kristiansen.

Enhetslederen er stor tilhenger av oppgavedeling fordi Nordlandssykehuset i tiden fremover må fordele ressursene vi har på best mulig måte. 

- Vi har for få sykepleiere, og de har ofte for mange arbeidsoppgaver og veldig travle vakter. Før var det slik at mens hjelpepleierne og helsefagarbeiderne gjerne ville hjelpe, var det ingen arbeidsoppgaver de kunne hjelpe til med. Slik er det ikke lenger. 

Nå er det flere tidkrevende oppgaver de kan hjelpe til med.

- Jeg er opptatt av at oppgavene som deles, deles på en god måte med kvalitet i opplæring og gjennomføring, poengterer Pedersen. 

Hjelpepleier Trude Kristiansen.

Hjelpepleier Trude Kristiansen.

Sykepleier Marte Lieng synes det er bare positivt å dele oppgaver for å få avlastning. 

- Jeg er veldig glad for å få mer hjelp til oppgaver, og samtidig er jeg trygg på at helsefagarbeiderne kan utføre oppgavene. Noen av dem er til og med bedre enn meg, ettersom de har gjort disse oppgavene så mange ganger, sier Lieng.

Helsefagarbeider Tora Rognmo Sørensen og hjelpepleier Trude Kristiansen nikker og legger til:

- Det er veldig fint at vi kan samarbeide, det hadde blitt ekstremt mye for sykepleierne hvis ikke. Det beste er at man er et team og kan delegere oppgaver begge veier, og at vi har tillitt til hverandre.​

Fagdag

Torsdag 30. november arrangerer Fagavdelingen v/Seksjon for kunnskapsbygging fagdag for ledere, fagansvarlige og andre interesserte ansatte i Nordlandssykehuset. Her får en mulighet til å lære mer om oppgavedeling og få tips og råd til gjennomføring.