Erfaringskonsulentsamling Nord-Norge 2023

På årets erfaringskonsulentsamling i Bodø ble det lagt vekt på at erfaringskompetanse kan være en verdifull ressurs i møte med medmennesker og i forskning.

Kristine Sofie Steen, Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse
Publisert 04.12.2023
En gruppe mennesker som står i et rom

Den 6. nettverkssamlingen for erfaringskonsulenter og ledere i Nord-Norge ble avholdt 16. og 17. november på Radisson blu Hotel i Bodø. Arrangører var Statsforvalteren i Nordland og Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse ved Nordlandssykehuset i samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark, NAPHA, KORUS Nord, RIO, MARBORG og Erfaringssentrum.

Dag 1

Dag 1 var for erfaringskonsulenter. Samlingen ble kickstartet med et musikalsk innslag av erfaringskonsulent Mickael Sommerseth som framførte en rap om sin egen historie og brukererfaring. Deretter ønsket Dag-Erik Hagerup alle velkommen og informerte om dagen, og alle deltakerne presenterte seg selv og sine forventinger til samlingen.

En mann som står i et rom
Mickael Sommerseth.

Dagens første innlegg var «er arbeid godt for helsa?» av Beate Brinchmann fra RKAPH (Regional kompetansetjeneste for arbeid og psykisk helse) ved Nordlandssykehuset. Hun la fram at forskning viser at arbeid gir bedre helse, og at unge med psykisk helse -og rusutfordringer er opptatt av kjerneverdier som arbeid, økonomi og tilhørighet, ofte framfor behandling av symptomer. Målet framover er å etablere et større fokus på den enkeltes ønsker, behov og erfaringer når det kommer til arbeid og utdanning.

Thorbjørn-Mohn Haugen fra Erfaringssentrum presenterte arbeidet de gjør i Erfaringssentrum, og snakket om erfaringskonsulenters rolle, anerkjennelse, stigma og barrierer i forhold til arbeidsvilkår og rolleavklaring.

Videre hadde Asbjørn Larsen fra RIO (Rusmisbrukernes interesseorganisasjon) innlegg om «Mulighetsrommet for erfaringskompetanse: Brukerrepresentant/ erfaringskonsulent, forskjeller og muligheter». Han tok opp viktigheten med at det gis anerkjennelse og veiledning, samt muligheter og oppfordring til videre faglig utvikling innenfor feltet erfaringskompetanse. Han la også lagt vekt på viktigheten med samarbeid mellom brukerrepresentanter og erfaringskonsulenter.

En person som står foran en gruppe mennesker som sitter ved bord
Asbjørn Larsen.

På slutten av dag 1 hadde erfaringskonsulentene mulighet til å delta på fokusgruppeintervju ledet av førsteamanuensis Cathrine Fredriksen Moe fra Nord universitet og Professor Marit Borg. Her fikk de snakke om deres rolle som erfaringskonsulenter og hvordan de kan bidra til at arbeid, utdanning eller annen aktivitet er et aktuelt tema for pasienter som har et ønske om det.

Dag 2

På dag 2 hadde vi igjen gleden av å starte dagen med et musikalsk innslag fra Mickael Sommerseth. Dag-Erik Hagerup ønsket alle velkommen igjen, og ledere som nå var på plass fikk presentert seg selv.

Anine Johansen og Kristine Sørland fra Sunnaasstiftelsen hadde innlegget «den nye normalen» hvor de fortalte om arbeidet de gjør for å hjelpe mennesker med nedsatt funksjonsevne til å mestre sin livssituasjon og leve gode liv, og hvordan de jobber med å få inn likepersonsarbeid ved bruk av mentorer. Erfaringskonsulenter og mentorer gjør mye av den samme jobben, og felles budskap som kom fram var å «snakke med dem, ikke om dem» og «for å være en ressurs for andre må du først bli en ressurs for deg selv».

En person som står foran en stor skjerm
Anine Johansen, Sunaasstiftelsen.

Videre delte Nini Holm Lilleslåtten sin historie om veien inn i erfaringskonsulentrollen. Det ble satt i gang en samtale i plenum om hvor viktig det er å gi av seg selv i møte med medmennesker, samtidig som det er viktig å kunne være en privatperson som setter egne grenser.

Før lunsj ble deltakerne aktivisert med gruppearbeid etterfulgt av refleksjon i plenum som ble ledet av Thorbjørn-Mohn Haugen og Asbjørn Larsen. Deltakerne reflekterte rundt spørsmålene «hva er forskjellene mellom brukerrepresentanter, likepersoner og erfaringskonsulenter» og «hvordan kan brukerrepresentanter, likepersoner og erfaringskonsulenter utfylle hverandre?». Det var enighet mellom deltakerne at det kan være vanskelig å skille mellom de tre rollene, men det var gjenklang i gruppene at; 1) Brukerrepresentanter er tillitsvalgte som representerer en organisasjon og den organisasjonens politikk, 2) Likepersoner er frivillige i en spesifikk organisasjon, og 3) Erfaringskonsulenter er ansatt i en tjeneste for å bruke sin erfaring. Disse tre rollene kan utfylle hverandre ved at de er tilgjengelige og deler ulik erfaring og kunnskap ettersom de jobber med samme intensjon om å sette brukere først.

Professor Marit Borg, også kjent som «dronningen av recovery», hadde innlegget «intet om oss uten oss» hvor hun snakket om viktigheten med å anerkjenne brukerkompetanse og medvirkning i forskning. Hun gikk gjennom barrierer og fordeler med erfaringsbasert kunnskap i forskning, og la fram ideen om en løpende lokal gruppe som sammen finner temaområder for forskning.

En person som står foran en projektorskjerm
Marit Borg.

Til slutt hadde Miles Rinaldi, sjef for Recovery and Social Inclusion ved South West London & St. George's Mental Health NHS Trust, innlegget «What is important to people using services?». Han presenterte et verktøy for å kartlegge og systematisk følge opp tilfredshet med ulike livsområder som kan brukes for å legge til rette for dialog mellom behandlingsapparatet og den enkelte om hva som er viktig å sette fokus på. Dette fyrte opp en samtale i plenum om hvorvidt et slikt verktøy kan være nyttig i tjenestene våre.

Vi takker for to flotte dager med gode refleksjoner!