Helse i arbeid: RCT for effektevaluering av nyopprettet poliklinisk spesialisthelsetjeneste for psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser i Helse Nord

Formålet med studien er å undersøke effekten av individtiltaket HelseIArbeid på pasienters retur til arbeid.

Om studien

Helse i Arbeid (HiA) er et tverrfaglig tilbud som gis til pasienter med lett-til-moderat angst eller depresjon eller muskel/skjelettplager som er- eller står i fare for å bli- sykmeldt på grunn av sine plager. HiA kan betraktes som en arv fra Raskere Tilbake (RT) ordningen, et tilbud som ble finansiert gjennom IA avtalen og som pågikk i 10 år uten noen gang å bli effektevaluert. Det vil si at vi ikke vet om tilbudet hadde den ønskede effekten på retur til arbeid og helseplager, og det er dette vi ønsker å få svar på med studien NSAC Efficacy.

Pasienter som samtykker til deltakelse i studien vil bli bedt om å fylle ut et spørreskjema som skal kartlegge helseplager og arbeidsrelaterte forhold. Spørreskjemaet foretar også en tilfeldig utvelgelse av pasienter til en av tre mulige intervensjonsarmer:
  • Intervensjonsarm 1) HiA – Rask: et tilbud ved HelseIArbeid innen 4 uker etter henvisningsdato
  • Intervensjonsarm 2) HiA – ordinær: et tilbud ved HiA 10-14 uker etter henvisningsdato
  • Intervensjonsarm 3) HiA – aktiv kontroll: en monofaglig, symptomfokusert utredning ved HelseIArbeid innen- og opp mot diagnosespesifikk frist gitt av prioriteringsveileder.

Fordi effekten er ukjent, er også deltakelse i studien en forutsetning for et tilbud ved HiA så lenge studien pågår. Pasienter som ikke samtykker til deltakelse vil derfor motta et tilbud som intervensjonsarm 3, som er mer likt tilbudet pasienter ville fått dersom HelseIArbeid ikke eksisterte. Dette fordi man ikke kan fastslå at et tilbud ved HiA er bedre enn andre mulige helsetilbud som er tilgjengelig for pasienter, og det representerer derfor ingen ulempe å få et annet, lignende tilbud enn du ville fått ved HiA. 

På prosjektets nettside www.hianor.no kan du lese mer om studien. Her vil vi også legge ut publikasjoner og resultater fra studien etter hvert som de kommer. 

Vitenskapelig tittel

Helse i arbeid: RCT for effektevaluering av nyopprettet poliklinisk spesialisthelsetjeneste for psykiske lidelser og muskel- og skjelettlidelser i Helse Nord

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er åpen for rekruttering fra 16.01.2023 fram til 30.09.2024

Hvem kan delta?

Alle pasienter som henvises en av de fem Helse i Arbeid-poliklinikkene i Nord-Norge inviteres til å delta i studien.

Denne studien er en multisenter-studie, hvilket vil si at den involverer flere HIA-poliklinikker. Dette gjelder de fem poliklinikkene i Nord-Norge: Sandnessjøen, Bodø, Tromsø/Harstad, Alta (Helsepartner rehabilitering) og Kirkenes. Det er Nordlandssykehuset i Bodø som leder prosjektet og har det koordinerende ansvaret.

Alle pasienter som vurderes å ha rett til et tilbud ved HelseIArbeid vil få en utredning. Pasientene som randomiseres til aktiv kontrollgruppe vil få en helsefokusert, monofaglig utredning hvor HelseIArbeid-veileder fra NAV ikke kan involveres.

Hva innebærer studien?

Studien starter rekruttering i januar 2023, og pågår til man har nådd 2500 pasienter fordelt på tre like store intervensjonsarmer. Estimater for nåværende pasientgjennomstrømning i klinikkene tilsier at dette tallet vil være nådd i fjerde kvartal 2024. Prosjektets totale varighet strekker seg imidlertid til 2039 for å få oppfølgingsdata på retur til arbeid 10 år etter å ha mottatt tilbud ved HelseIArbeid, og for å ha tid til å analysere og publisere resultatene.

Pasienter som ikke samtykker til deltakelse vil få et tilbud ved HelseIArbeid som aktiv kontrollgruppe, det vil si monofaglig utredning tett opp mot den behandlingsfristen som er angitt i diagnosespesifikk prioriteringsveileder. Fordi effekten av individtiltaket HelseIArbeid er ukjent per dags dato er det ikke grunnlag for å si at tilbudet til kontrollgruppen og pasienter som ikke samtykker er verken bedre eller dårligere enn det ordinære HelseIArbeid tilbudet med tanke på retur til arbeid og symptomlette. 

Studien innebærer at du som pasient samtykker til å dele registeropplysninger om blant annet dine eventuelle trygdeytelser, inntektsgivende arbeid, arbeidsforhold og helsetjenesteforbruk med forskerne. Disse dataene vil anonymiseres før bruk i forskning. I tillegg vil du bli bedt om å fylle ut et spørreskjema 6- og 12 måneder etter behandlingsstart. 

Ved HelseIArbeid-poliklinikken bes pasienter om å fylle ut et spørreskjema før hver konsultasjon. Dette er å anse som en del av utredningen, og er derfor noe alle pasienter bes om å gjøre – uavhengig av samtykke til å delta i forskningen. For deg som velger å delta i studien innebærer ditt samtykke at forskere får tillatelse til å analysere dine avidentifiserte svar på gruppenivå, for slik å undersøke effekten på retur til arbeid og helseutfallsmål. Videre innebærer et samtykke at studien gis tillatelse til å innhente sentrale registerdata på hvilke helsetjenester du har mottatt, dine eventuelle arbeidsforhold og eventuelle trygdeytelser du har- eller kommer til å motta de foregående 10 år og de påfølgende 10 år etter inklusjon i studien.

Kontaktinformasjon

Kontaktperson for studien er prosjektleder Arnstein Mykletun,  arnstein.mykletun@uit.no, evt forsker Nils Abel Prestegård Aars ved Nordlandssykehuset Bodø, nils.abel.aars@nordlandssykehuset.no