Helse i Arbeid: Effektforskning, profilering, digitalisering og samhandling mellom arbeid og helse

Formålet med NSAC Nudge studien er å undersøke effekten på pasienters retur til arbeid av å gi kliniker i Helse i Arbeid klinikken et sammendrag av en omfattende kartlegging av pasienters motivasjon for arbeid, arbeidsmiljø og barrierer for retur til arbeid i forkant av konsultasjon.

Om studien

Inntil nylig har pasienter som henvises Helse i Arbeid (HIA) poliklinikker i Norge fylt ut forskjellige spørreskjema med varierende dokumentasjon i forkant av konsultasjon ved klinikkene. Fra august 2021 skal du som pasient fylle ut et mer omfattende og grundigere gjennomarbeidet spørreskjema i forkant av dine konsultasjoner ved HIA-klinikkene, og din kliniker vil motta et sammendrag av dette spørreskjemaet i forkant av konsultasjon. Dette sammendraget er ment å fungere som en utvidet anamnese eller henvisning, og vil gi din kliniker et bedre grunnlag for å bedømme hvordan du best kan hjelpes i din situasjon. Hensikten med denne studien er å kartlegge effekten av denne rutinen, og hvorvidt det å opplyse din kliniker om dine eventuelle barrierer for retur til arbeid, din motivasjon for arbeid og dine arbeidsmiljøforhold har en positiv effekt på retur til arbeid utover det å opplyse din kliniker utelukkende om helseforhold.

Studien innebærer at du som pasient blir bedt om å fylle ut ett av to tilfeldige spørreskjema. I det ene spørreskjemaet kartlegges kun helseforhold, mens det i det andre skjemaet også kartlegges forhold utover helse. Studien innebærer derfor at du som pasient samtykker til at forskere får analysere dine avidentifiserte svar, og koble disse opp mot registeropplysninger på arbeidsforhold og trygdeytelser. Studien innebærer ingen blodprøver eller andre inngripende tiltak. 

Fordi spørreskjemakartleggingen er å betrakte som en del av behandlingstilbudet ved HIA, vil du bli bedt om å fylle ut skjemaet uavhengig av om du samtykker til deltakelse i studien. Skjemaet vil ta mellom 15 minutter og 1.5t å fylle ut. Dersom du samtykker til å delta i studien vil vi også sende deg et frivillig oppfølgingsskjema 6- og 12 måneder etter din første konsultasjon ved HIA-poliklinikken.
Vitenskapelig tittel

Nudging av klinikeres oppmerksomhet mot forhold utover helse i Helse i Arbeid klinikker i Nord-Norge. Norwegian Sickness Absence Clinic (NSAC) Nudge Study.

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Rekrutteringen er avsluttet

Hvem kan delta?

Helse i Arbeid er et tiltak som er myntet på pasienter med lett-til moderat angst/depresjon eller lette til moderate muskel/skjelettlidelser og som er, eller står i fare for, å bli sykmeldt som følge av sin tilstand.  

Alle pasienter som henvises av en de fem Helse i Arbeid-poliklinikkene i Nord-Norge inviteres til å delta i studien.


Studien starter rekruttering den 6 september 2021, og pågår til man har nådd 800 pasienter fordelt over to like stor intervensjonsarmer. Estimater for nåværende pasientgjennomstrømming i klinikkene tilsier at dette tallet vil være nådd i januar 2022.

Hva innebærer studien?

Multisenterstudie?

Denne studien er en såkalt multisenter studie, hvilket vil si at den involverer flere HIA klinikker. Dette gjelder de fem klinikken i Nord-Norge: Sandnessjøen, Bodø, Tromsø/Harstad, Alta og Kirkenes. Det er Nordlandssykehuset i Bodø som leder prosjektet og har det koordinerende ansvaret.

På prosjektets nettside www.hianor.no kan du lese mer om studien. Her vil vi også legge ut publikasjoner og resultater fra studien etter hvert som de kommer. Vær oppmerksom

Utfylling av spørreskjema er å anse som en del av behandlingen ved HIA klinikkene, og er derfor noe alle pasienter pålegges å gjøre – uavhengig av samtykke til å delta i forskningen. For deg som velger å delta i studien innebærer ditt samtykke at forskere får tillatelse til å analysere dine avidentifiserte svar på gruppenivå, for slik å undersøke effekten på retur til arbeid og helseutfallsmål. Videre innebærer et samtykke at studien gis tillatelse til å innhente sentrale registerdata på hvilke helsetjenester du har mottatt, dine eventuelle arbeidsforhold og eventuelle trygdeytelser du har- eller kommer til å motta de foregående 5 år og de påfølgende 5 år etter inklusjon i studien.
Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner: