Barnemedisin

På barneavdelingen jobber sykepleiere og barnepleiere/hjelpepleiere. En del går i reduserte stillinger. Avdelingen ledes av enhetsleder, enhetsleder og ass. enhetsleder er på dagtid. Øvrige personale i avdelingen jobber turnus (dag, aften og nattevakt) med vakt hver 3. helg.

Øvrige yrkesgrupper

Barneavdelinga har turnusleger, leger i spesialisering LIS, overleger og medisinerstudenter, alle er innom på posten i forbindelse med vakter. På dagtid er to-tre leger tilknyttet posten. Vi samarbeider også med Øre-nese-hals-legene, ortopedene og kirurgene når de har pasienter på vår post.

Noen av sykepleierne har egne ansvarsområder, som for eksempel kreft, astma og diabetes. Posten samarbeider også med lærere, pedagog, sosionom, fysioterapeuter, ernæringsfysiolog, og, psykolog og barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk.

Lekestue og skole

Lekestua er barnas friområde, her er det mengder av leker, bøker og spill til barna. Barn i skolepliktig alder får undervisning på skolen eller i avdelingen.

Hvem blir innlagt hos oss?

Barnemedisin har 10 sengeplasser for barn opp til 14 år (noen kronikere opptil 18 år). De fleste barna som blir innlagt her har medisinske diagnoser, men har også barn med ØNH og ortopediske diagnoser. Barn med kirurgiske diagnoser blir vanligvis lagt hos oss når de er mellom 0 og 8 år.

De diagnosene barna har, og som du vanligvis treffer hos oss er, i tilfeldig rekkefølge: Luftveisinfeksjoner, diabetes, kreft, astma og allergi, epilepsi, nyre og urinveissykdommer, hjertesykdommer, obstipasjon og andre tarmsykdommer, psykomotoriske plager og barn med spiseforstyrrelser.

Diagnoser som er spesielle for vår post er: pustestopp, vekstutredning, forskjellige syndromer, ADHD, utviklingsproblematikk og veiledning om stell og ernæring. Du vil også kunne treffe barn som er operert for tonsillektomi, comotio og fractuer. De vanligste kirurgiske diagnoser er obs abdomen og apendicit. Disse pasientene tas vanligvis hånd om på dagenheten.

Hvem kommer sammen med barna?

Alle barn som legges inn på sykehus har krav på å ha en av foreldrene sammen med seg under oppholdet. Dette gir oss en spesiell arbeidssituasjon med observasjon og veiledning til både foreldre og barn. Foreldre og barn ligger på samme rom. I spesielle tilfeller, det vil si når det er behov for opplæring eller barnet er kritisk sykt, så får begge foreldrene overnatte her. Noen barn kan ha behov for mange innleggelser hos oss, dette gjelder spesielt barn med funksjonshemninger og barn med kroniske sykdommer.

Hvordan er inntaket i posten?

De fire første dagene i uka (mandag til torsdag) tar vi inn elektive pasienter, men de fleste pasientene som skal til planlagte undersøkelser kommer på dagenheten. Øyeblikkelig hjelp funksjonen har vi hele døgnet, alle dager i uka. Vi er lokalsykehus for Salten-regionen og «sentralsykehus» for Nordland fylke. Dette er den eneste barneavdelingen i fylket.

Mottak og innskriving av pasientene gjør vi selv. Barn med ortopediske og kirurgiske diagnoser er innom mottakelsen før de kommer hit.

Når det oppdages nye tilfeller av kreft, blir barna i første omgang sendt til Tromsø. De fleste kommer tilbake til oss etter at behandlingsopplegget er fastlagt. Alle kreftpasienter har sitt eget team i avdelingen og vi har egen kreftsykepleier som følger opp disse barna.

Barn med nyoppdaget diabetes har vi inneliggende i 7-14 dager. Hele familien blir da innkalt til opplæring. Det skal være to voksne som kan nok om sykdommen til å ta vare på barnet når de kommer hjem.

Hvordan jobber vi?

Pleiepersonalet i posten er organisert i et system med tilnærmet primærsykepleiere. Det vil si at vi prøver å få til at pasientene får mest mulig det samme personalet den tiden de er innlagt. Pasienter med spesielle behov/kronikere har egne team som består av 2-3 sykepleiere og 1-2 hjelpepleiere.

Alle pasientene skal ha en pasientansvarlig lege.

Hvordan brukes rommene i avdelingen?

Vi har vanlige isolat som brukes av smittsomme pasienter, beskyttende isolat som brukes av kreftpasienter og andre med nedsatt immunforsvar og et overvåkingsrom. De øvrige rommene har ingen klare prioriteringer og brukes etter behov.

Hvordan er vaktene inndelt?

Dagvakt kl. 07.30 til 15.30.

Morgenrapporten avholdes på vaktrommet fra kl. 07.30-08.00 hver dag. Alle får utdelt skjema med pasientens navn, fødselsdata, diagnose og romnummer før rapporten. Etter rapport fordeler vi pasientansvaret til de inneliggende og mottak av de som kommer.

  • Aftenvakt fra 15.00 til 23.00
  • Nattevakt fra 22.30 til 08.00


Hvordan er det hos oss?

Det spesielle med vår post er at vi har innlagt pårørende sammen med pasientene. Dette byr på spennende og utfordrende arbeidsoppgaver for alle yrkesgrupper.

På vakter du ikke har felles med kontaktsykepleier vil du bli fulgt opp av en annen sykepleier eller hjelpepleier. Det er da viktig at det er nødvendig kapasitet i avdelingen til å gjennomføre dette. Er det ingen sykepleier eller hjelpepleier ledige til å følge deg opp den aktuelle vakten, kan du stå igjen med mangelfull oppfølging og et dårligere utbytte av praksisen.

Det er også mulig å være en dag eller to i praksis på dagenheten.

Sist oppdatert 07.06.2024