Tilsettingsprosess for LIS1-stillinger ved Nordlandssykehuset

Nordlandssykehuset HF har 30 stillinger for lege i spesialisering, del 1 i halvåret, hvorav det på høsten er 18 i Bodø, 7 i Lofoten og 5 i Vesterålen. Fordelingen på våren er 18 i Bodø, 5 i Lofoten og 7 i Vesterålen. Disse lyses ut 2 ganger i året, med oppstart 1. mars og 1. september.

Stillingene lyses ut på helsedirektoratets stillingsportal. Det er nasjonale frister i henhold til utlysning, utsendelse av tilbud og svarfrist på tilbud. 


Det er tilsettingsutvalget ved Nordlandssykehuset som har ansvar for utvelgelse av kandidater og som utarbeider innstillingsliste. Tilsettingsutvalget består av representanter fra klinikkene som har LIS1 i tjeneste, representant for kommunene, medisinfaglig person, tillitsvalgt (Ylf) og evt. en administrator. Det er et tilsettingsutvalg for hvert sykehus.

Utvalget vurderer alle søknadene, og de kandidatene som vurderes som mest aktuelle blir oppringt for intervju. Det er en krevende prosess og stor pågang av henvendelser fra søkerne, henvendelser går derfor ikke direkte til tilsettingsutvalget. 

Ut i fra en helhetsvurdering, og med utgangspunkt i kvalifikasjonene/kriteriene som opplyst i utlysningsteksten utarbeides det en innstillingsliste. De første 30 kandidatene på innstillingslisten vil få tilbud fra Nordlandssykehuset. Dersom én eller flere takker nei, vil tilbud utstedes til neste person(er) på listen osv.

Innsynsrett i innstilling kan ikke påberopes av søkerne som har søkt på LIS1 stilling i helseforetak. Dette følger av helseforetaksloven § 5, som regulerer lovens forhold til annen lovgivning, der det fremgår at det i ansettelsessaker kun er forvaltningslovens kapittel 2 og 3 som kommer til anvendelse. Reglene om partsinnsyn er regulert i forvaltningslovens kapittel 4 og forvaltningsforskriften kapittel 5, og vil ikke kunne gjøres gjeldende av LIS1 leger ved tilsetting i helseforetak. Dette vil si at helseforetakene ikke har adgang til å opplyse om hvem som er innstilt til stillingen eller rekkefølgen i innstilingen. 


Sist oppdatert 03.10.2022