Klinikker og tjenestesteder

For LIS1 er det en todelt tjeneste hvor det er hovedvekt på kirurgisk- og medisinsk klinikk. Tjenestesteder vil være Bodø, Vesterålen og Lofoten. I Bodø tilbys det også en tredelt tjeneste som inkluderer psykiatrien.

Kirurgisk klinikk

Kirurgisk klinikk er organisert i 8 avdelinger og består av 13 fagområder herunder anestesiologi, bariatrisk kirurgi, bryst –endokrin kirurgi, gastroenterologisk kirurgi, generell kirurgi, gynekologi (fødselshjelp og kvinnesykdommer), kar kirurgi, ortopedisk kirurgi, plastikk kirurgi, thorax kirurgi, øre-nese-hals-sykdommer og øye- sykdommer. For 11 av disse fagområdene har klinikken utdanningsforløp for leger i spesialisering. LIS 1 har mulighet for tjeneste i Bodø, Lofoten eller Vesterålen.

Klinikken behandler pasienter på alle omsorgsnivå og har både elektiv og akutt virksomhet i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Klinikken har totalt 103 sengeplasser fordelt på sengeenheter ved alle våre lokasjoner og har i tillegg føde / gyn enhet ved hver lokasjon. Bodø har intensivenhet med kapasitet til å ta imot inntil intensivpasienter. Vesterålen har intensivenhet med kapasitet til å ta imot inntil 1 respiratorpasienter og behandle pasienten i to til tre dager i påvente av overflytting til høyere nivå eller tilfriskning. Lofoten har en overvåkningsenhet med mulighet for å behandle inntil 1 respiratorpasienter i påvente av overflytting til høyere nivå. Alle lokasjoner har postoperativ overvåkning.

Nordlandssykehuset HF har status som akuttsykehus med traumefunksjon. 
Klinikken har ca. 800 ansatte fordelt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere / hjelpepleier og merkantilt personell. 

Kirurgisk klinikk har i tillegg til sin funksjon som lokalsykehus, en rekke fylkesfunksjoner (gammel sentralsykehusfunksjon) for en rekke pasientbehandlinger og noen regionale funksjoner.
LIS1 i Bodø deler på ansvaret for innskrivning av akutte og elektive pasienter og har egen ø. hjelps- og kontrollpoliklinikk. Det er vakthavende LIS1 som tar imot pasienter i akuttmottaket, i samarbeid med kirurgisk og ortopedisk mellomvakt og rapporterer ved ettermiddagsmøte/morgenmøte. Oppgavetildelingen planlegges i et eget dataprogram (arbeidstidsplanleggingsverktøyet gat) og viser hvem som har primæransvaret for hver oppgave. 

LIS1 går i en roterende arbeidsplan. Som følge av at tjenestetiden er ulik (to – eller tredelt), vil vaktbelastningen variere noe. Ved oppstart vil det bli tilrettelagt for opplærings-/følgevakter. LIS1 har aktiv tjeneste 24 / 7, dvs. det er alltid en LIS1 som har vakt.

I Bodø har kirurgisk LIS 2/3 tilstedevakt hele døgnet og overlegevakt har bakvakt fra kl. 16.00. For ortoped har LIS 3 tilstedevakt fra til kl. 24.00 før de går over på passiv hjemmevakt frem til kl. 07.00. Overlegene har passiv bakvakt fra kl. 16.00.
Lofoten er et lokalsykehus med akuttfunksjon. Kirurgisk klinikk har her en enhet for leger, en enhet for operasjon, anestesi og sterilsentralen, en enhet for overvåkning, akuttmottak og dagkirurgi, en sengeenhet med 14 senger og rådgivningstjeneste for fritt behandlingsvalg.

Det er bred kompetanse i generell kirurgi, og det gjennomføres utredning, behandling og kontroller av ulike kirurgiske tilstander. Avdelingen har spesialister innenfor generell kirurgi, gastrokirurgi, karkirurgi og urologi.

LIS1 går i en rullerende arbeidsplan med tilrettelagte vakter (opplæring) for hver rotasjon. LIS1 har aktiv tjeneste 24 / 7, dvs. det er alltid en LIS1 som har vakt. LIS 1 i Lofoten har felles nattevakter med medisin.

Kirurgisk klinikk, avdeling Lofoten har tre vaktsjikt, hvor LIS 2 utgjør mellomvaktsjiktet og har aktiv vakt til kl. 17.00. LIS går deretter over på hjemmevakt. Overlege har tilstedevakt til kl. 17.00 og er deretter på hjemmevakt.Vesterålen er et lokalsykehus med akuttfunksjon. Kirurgisk klinikk har her en enhet for leger, en enhet for operasjon, anestesi og sterilsentralen, en enhet for overvåkning, akuttmottak og dagkirurgi og en sengeenhet med 17 senger inkludert kirurgisk poliklinikk, kjemoterapi og palliativt team.

Det er bred kompetanse i generell kirurgi, og det gjennomføres utredning, behandling og kontroller av ulike kirurgiske tilstander. Avdelingen har spesialister innenfor generell kirurgi, gastrokirurgi og urologi.

LIS1 går i en rullerende arbeidsplan med tilrettelagte vakter / følgevakter for hver rotasjon. LIS1 har aktiv tjeneste 24 / 7, dvs. det er alltid en LIS1 som har vakt. LIS1 i Vesterålen har felles nattevakter med medisin.

Kirurgisk klinikk, avdeling Vesterålen har tre vaktsjikt, hvor LIS 2 utgjør mellomvaktsjiktet og har aktiv vakt til kl. 15.30. Avdeling Vesterålen har pr. tiden 1 LIS i utdanningsforløp mot generell kirurgi. Denne dekker, i tillegg til sin aktive tjeneste, to hjemmevakter frem til kl. 20.00 i uken og jobber ikke vakter på natt eller i helgene. Overlege har tilstedevakt til kl. 16.00 og er deretter over på hjemmevakt.

​​


Medisinsk klinikk

​Medisinsk klinikk består av ni avdelinger fordelt mellom våre lokalisasjoner i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Medisinsk klinikk har totalt 750 ansatte og innehar spesialister i de fleste indremedisinske spesialitetene samt akutt og mottaksmedisin, nevrologi, onkologi, reumatologi og fysikalskmedisin og rehabilitering. Medisinsk klinikk har i tillegg til sin funksjon som lokalsykehus, en rekke fylkesfunksjoner (gammel sentralsykehusfunksjon) og noen regionale funksjoner som utredning og behandling av sykelig overvekt.  

I Bodø er det fire sengeposter med til sammen 76 senger og en medisinsk overvåkning med seks senger. I tillegg disponerer klinikken senger i observasjonsenheten som ligger i tilknytning til akuttmottaket. Medisinsk LIS 1 og LIS 2/3 har tilstedevakt hele døgnet. Overlege har tilstedevakt til kl 2100 og går deretter over på hjemmevakt til kl. 0800. Det er etablert egne bakvaktordninger for nyresykdommer og hjertesykdommer. Nevrologisk vakthavende LIS 3 og overlege har ansvar for nevrologiske avdeling og mottak av slagalarm. 

Medisinsk klinikk Bodø har utstrakt dag og poliklinisk behandling og har høy aktivitet gjennom året med rundt 57000 konsultasjoner.

Det drives utbredt ambulering av spesialistkompetanse i flere fagområder til lokalisasjonen i Lofoten og Vesterålen

Medisinsk klinikk har utplassert 5. års medisinerstudenter fra Universitetet i Tromsø 3x2 måneder hvert år. Legene i Klinikken deltar i undervisningen av disse. Sjette års medisinerstudenter fra Universitetet i Tromsø gjennomfører sitt siste studieår og avlegger embetseksamen i Bodø. Leger ved Klinikken er også involvert i undervisningen av disse.

Som LIS1 i Medisinsk klinikk er tjenesten delt inn i postperiode og vaktperiode. 
I postperiode er du som LIS 1 tilknyttet et fagområde på sengepost, det vil si Hjerte, Lunge, Gastro, Hematologi, Nyre eller Infeksjon. I vaktperioden jobber du dag eller nattevakter. 


Lofoten er et lokalsykehus med akuttfunksjon, hvor medisinsk klinikk har to sengeposter med til sammen 22 senger som inkluderer en overvåkningsenhet. Ved sengepostene er fire senger øremerket slagenheten og en seng er psykiatrisk kriseseng. Medisinsk klinikk Lofoten har også en hemodialyseenhet med 8 plasser.  Det er nært samarbeid med kreftpoliklinikken, hvor også medisinsk klinikk bidrar inn med legeressursen. 

Ved Medisinsk klinikk Lofoten tilbys utredning, behandling, oppfølging og kontroller innenfor generell indremedisin, kardiologi, gastroenterologi. Sykehuset vårt samarbeider tett med Nordlandssykehuset i Bodø og Universitetssykehuset i Tromsø. I Lofoten er det spesialistkompetanse generell indremedisin og kardiologi. Spesialister fra Bodø ambulerer til Lofoten, blant annet innenfor hematologi, nevrologi, pediatri, reumatologi. Det er årlig om lag 4500 polikliniske konsultasjoner.

For LIS 1 er det tilstedevakt hele døgnet.  LIS 2 går i mellomvaktsjikt og har tilstedevakt til kl. 22.00 på hverdag og kl. 21.00 på helg, deretter går de over på hjemmevakt. Overlege har tilstedevakt frem til kl. 21.00 og går da over på hjemmevakt

Vesterålen er et lokalsykehus med akuttfunksjon. Medisinsk klinikk drifter en sengepost med 25 plasser, en akutt slag og rehabiliteringsenhet, intensivsenger, poliklinikk, dialyse og dagbehandling. I tillegg driftes en kjemoterapienhet i samarbeid med Kirurgisk klinikk. 

Det er bred kompetanse i generell indremedisin, og det gjennomføres utredning, behandling og kontroller av alle indremedisinske tilstander. Avdelingen har spesialister innenfor generell indremedisin, lunge, og gastroenterologi, samt kompetanse på endokrinologi og hjerte. Det er også spesialistkompetanse innen nevrologi.  

Avdelingen har utstrakt poliklinisk virksomhet (Ca. 10.000 konsultasjoner per år) i ulike driftsområder, bl.a. akuttpoliklinikk, diabetes, sykelig overvekt, hjerte, lunge, gastroenterologi og hjerneslag. 

Ved Medisinsk avdeling Vesterålen går LIS1 i en rullerende arbeidsplan med tilrettelagte vakter / følgevakter for hver rotasjon. LIS1 har aktiv tjeneste 24/7, dvs. det er alltid en LIS1 som har vakt. LIS1 i Vesterålen har felles nattevakter med kirurgisk klinikk. LIS 2 og 3 utgjør mellomvaktsjiktet og har aktiv vakt til kl. 21.00. LIS 2/3 går deretter over på hjemmevakt. Overlege har tilstedevakt til kl. 16.00, er deretter hjemmevakt. 

​​

 

Psykisk helse- og rusklinikken

​PHR-klinikken i Bodø har årlig ca. 2000 innleggelser, hvorav ca. halvparten er akutt til akuttenhet Sør, akuttenhet Nord og akuttenhet Salten (resten elektivt eller til akuttenhet for ungdom (i BUP).

Alle tre akuttenhetene driftes i utgangspunktet på samme måte, gir tilbud til samme pasientgruppe, og gjør pr. i dag inntak/fordeling basert på en helhetsvurdering på hva som er best for pasienten (eks. tidligere innleggelse/behandlingserfaring, kapasitet) LIS 1 i PHR-klinikken blir vanligvis innplassert på en av akuttenhetene i voksenpsykiatrien (Akuttenhet Salten (12 plasser), akuttenhet Sør (10 plasser) eller Akuttenhet Nord (10 plasser).

Vi har til enhver tid 2 LIS1 på hver akuttenhet, i tillegg til 1-2 LIS. LIS1 gjør vanlige legeoppgaver og deltar i behandlingsteam rundt pasienter.

LIS1 i PHR går ikke vakter første måned av tjenesten. De har arbeidstid 08.00-15.30/16.00 mandag til fredag. I løpet av 2. måned av tjenesten går LIS1 to følgevakter sammen med erfaren LIS, og går fra 3 måned inn i selvstendige forvakter. Forvakt i PHR-klinikken ivaretas av LIS/LIS1 med overlege i bakvakt. For (og bakvakt) i PHR-klinikken har også vaktansvar i BUP. 

Videre spesialiteter i klinikken er: Voksenpsykiatri, Barne- og ungdomspsykiatri og delvis godkjenning for Rus- og avhengighetsmedisin.

​​

Sist oppdatert 04.01.2023