Generell informasjon

En del av den nye utdanningen for leger i spesialisering vil være felles for alle spesialiteter gjennom oppnåelse av kompetansen i 24 felles læringsmål. Disse læringsmålene skal gi utdanningskandidaten kompetanse innenfor følgende områder.

Bakgrunnen for ny utdanningsordning er resultatet av Riksmeklingsmannens møtebok mellom Spekter og Akademikerne/Legeforeningen 25.09.2014 hvor det ble det ble innført fast ansettelse av leger i spesialisering (LIS) fra 01.07.2015. 

Formålet med fast ansettelse av LIS er å få strukturerte utdanningsløp for den enkelte lege og å sikre deres sosiale rettigheter. Faste ansettelser ved Nordlandssykehuset HF må være tilpasset fremtidsbehovet og utdanningssystemets ordning med gjennomstrømningsstillinger (spesialiseringsperioder, gruppe 1-tjeneste eller sideutdanning) slik at utdanningskapasiteten sikres innen de aktuelle spesialitetene.  
Forskriftene for spesialistutdanningen trådte i kraft fra 1.3.2017 for utdanningens del 1, og fra 1.3.2019 for utdanningens del 2/3.  Samarbeid om spesialiseringsperioder er rammet inn av overordnet samarbeidsavtale og nye fagavtaler mellom helseforetakene. Disse avtalene skal sikre at alle helseforetak oppfyller kravet om å tilby leger hele utdanningsløp, enten i egen regi eller i samarbeid med andre.


Alle leger i spesialisering i del 2 og del 3 har læringsmål som tilhører egen spesialitet der de i løpet av minimum fem år skal oppnå den definerte kompetansen. Hver spesialitet har definert sine egne læringsaktiviteter til læringsmålet i tillegg til de nasjonale læringsaktivitetene (kurs og prosedyrer).

Alle leger i spesialisering i del 2 og del 3 har i tillegg læringsmål som er felles. Disse er samlet i Felles Kompetansemodul FKM. I Nordlandssykehuset HF er det laget undervisningsopplegg og kurs som sammen med klinisk tjeneste /veiledning skal dekke læringsmålene ila utdanningstiden.
Felles kompetansemål


Leger i spesialisering som har mindre enn tre år igjen av sin spesialistutdanning 1. mars 2019 vil kunne avslutte sin spesialisering i gammel utdanningsordning. Overgangsreglene er skissert i Spesialistforskriften samt på Helsedirektoratet sine nettsider. Disse utdanningskandidatene har også rett til å bli konvertert over i ny utdanningsordning hvis de ønsker det.

Leger i spesialisering som har mer enn tre år igjen av sin spesialistutdanning 1. mars 2019 skal konverteres over i ny spesialistutdanning. Dette skjer ved at utdanningskandidaten og fagansvarlig/veileder eventuelt vurderingskollegium går gjennom læringsmålene og læringsaktivitetene i den aktuelle spesialitetens utdanningsplan for å se hvilken kompetanse kandidaten allerede har oppnådd. Konvertering av Felles Kompetansemodul gjøres av Utdannigskoordinerende overlege eller Fagsjef.

Se for øvrig veileder fra Regionalt Utdanningssenter i forhold til konvertering. De læringsmålene som gjenstår, vil utgjøre kandidatens individuelle utdanningsplan.

Kandidatene skal i tillegg ha en gjennomføringsplan, der det resterende utdanningsløpet er skissert.

Utdanningskandidaten tildeles følgende utdanningsplaner i kompetansemodulen:

  • Felles kompetansemål
  • Utdanningsplan i egen spesialitet (del 3)
    • LIS 3 i indremedisinske spesialiteter vil få tildelt del 2, indremedisin
    • LIS 3 i kirurgiske fag vil få tildelt del 2, kirurgi
Disse utdanningsplanene utgjør kandidaten sin individuelle utdanningsplan, og erstatter for eksempel manuelle sjekklister i forhold til prosedyrer. Det er viktig at kandidaten, veileder, supervisører og leder oppdaterer kompetansemodulen fortløpende, slik at man har god oversikt over kompetanseoppnåelse og progresjon i utdanningsløpet.

For indremedisinske og kirurgiske spesialiteter skal utdanningsplanen i del 2 gjennomføres i løpet av de 2 – 3 første årene i spesialiseringsløpet. Det anbefales å fylle læringsmålskravene i del 2 først, men det er mulig å kvittere ut læringsaktiviteter og læringsmål i del 3 mens man jobber hovedsakelig med del 2, så lenge dette er faglig forsvarlig.

For utdanningskandidater som bare har del 3, vil man jobbe med disse læringsmålene gjennom hele utdanningsløpet. 

Hver utdanningskandidat skal ha en gjennomføringsplan der det planlagte utdanningsforløpet fra første til siste dag er skissert. Denne gjennomføringsplanen må oppdateres hvis det for eksempel skjer endringer som gjør at kandidaten blir forsinket i utdanningsløpet.

Sist oppdatert 04.01.2023