En person som arbeider på en datamaskin

Generell info om LIS 1

LIS 1-tjenesten varer totalt 18 måneder, hvor 12 måneder avtjenes i sykehus og 6 måneder i kommunehelsetjenesten.

Nordlandssykehuset HF ansetter 30 stillinger for LIS 1 i halvåret, med følgende fordeling:  
  • Høst : 18 LIS 1 i Bodø, 5 i Lofoten og 7 i Vesterålen. 
  • Vår:  18 LIS 1 i Bodø, 7 i Lofoten og 5 i Vesterålen. 

LIS 1-stillingene utlyses på helsedirektoratets stillingsportal omtrent seks måneder før, og i henhold til nasjonale frister. Ansettelse gjøres av et tilsettingsutvalg i Nordlandssykehuset, som består av representanter fra de klinikkene som har LIS 1 i tjeneste, en representant for kommunene, en medisinskfaglig person (hvis ikke dette er dekket av andre representanter), tillitsvalgt (Ylf) og evt. en administrator.

Vi har de siste årene hatt mellom 550 og 650 søkere. Tilsettingsutvalget vurderer alle søknadene, og de mest aktuelle kandidatene blir innkalt til intervju. Intervju gjøres via Skype/telefon. Ut fra en helhetsvurdering, og med utgangspunkt i kvalifikasjonene/kriteriene som opplyst i utlysningsteksten, utarbeides det en innstillingsliste. Tilbud sendes ut i henhold til nasjonale frister.

Arbeidsavtalen for LIS 1 er utformet i henhold til gjeldende avtaler mellom Legeforeningen og arbeidsgiverforeningen Spekter. Alle LIS1 ansatt på Nordlandssykehuset HF lønnes i henhold til gjeldende overenskomst.

LIS 1-tjenesten i Nordlandssykehuset starter med fem obligatoriske introduksjonsdager, de 5 siste arbeidsdagene før hhv 1. mars og 1. september.

Siste del av utdanningsperioden for LIS 1 (6 mnd.) avvikles i primærhelsetjenesten. LIS1 gis rett til ansettelse i én av kommunene som Nordlandssykehuset HF samarbeider med, se Spesialistforskriften § 11. Spesialistforskriften § 13. Tilsetning i kommune vil skje minimum 4 måneder før oppstart der. (Det er kan være ulik praksis på dette fra kommune til kommune). 

Hvilken ​​tjeneste tilbyr vi?

Vi tilbyr todelt tjeneste (med hovedvekt på kirurgisk- og medisinsk klinikk) både i Bodø, Lofoten og Vesterålen, og tredelt tjeneste (inkludert psykiatri) tilbys bare i Bodø. Arbeidsavtalen til LIS1 er utformet etter gjeldende avtaler mellom Legeforeningen og arbeidsgiverforeningen Spekter.

Alle LIS1 i Nordlandssykehuset HF, både fra Bodø, Lofoten og Vesterålen, deltar på et 3-dagers felles introduksjonskurs i Bodø, i forkant av oppstart som LIS1.

Her møter de foretaksledelse og klinikksjefer, blir kjent med oss som organisasjon, foretakets strategier og satsningsområder, får innføring i viktige elektroniske verktøy og møte med fagsjef og LIS-veileder/koordinator.

Videre får de innføring i flere relevante temaer knyttet til læringsmålplanene i kompetansemodulen for LIS1, samt felles fagprosedyrer og rutiner for hele Helseforetaket. I tilknytning til fellesdagene i Bodø gjennomføres det undervisning og kurs med lokalt innhold for LIS1 i hhv. Bodø, Lofoten og Vesterålen. Noen av klinikkene har i tillegg intern opplæring for LIS1 når de starter der, og ved rotasjonene. 

I Lofoten og Vesterålen har vi utvidede antall introduksjonsdager.
Sist oppdatert 04.01.2023