Arbeidstid, ferie og sykefravær

Her finner du informasjon om arbeidstid, ferie,  sykefravær og resttjeneste relevant for deg som er LIS1 lege

 • Ordinær arbeidstid for leger er 40 t/uke
 • Arbeidstiden er 38 t/uke for underordnet lege som har fastsatt aktivt eller passivt arbeid mellom kl. 20.00 og 06.00 i sin arbeidsplan
 • Det kan avtales utvidet arbeidstid (UTA) med den enkelte lege
 • Avtalt arbeidstid kan gjennomsnittsberegnes
 • Vernebestemmelser, med mindre partene blir enige om annet:
  • Arbeidsplanen skal settes opp og rullere etter et fast mønster basert på antall leger i vaktsjiktet
  • Maks 60 t/uke
  • Daglig arbeidstid maks 19 beregnede timer
  • Minimum 28 t sammenhengende fri pr uke
  • Minimum 8 t fri mellom to arbeidsperioder
  • Minimum 5 t arbeidsdag, med unntak av dag etter tilstedevakt


 • Alle ansatte har etter ferieloven og overenskomst rett til 5 uker ferie
 • Nyansatte som tiltrer senest 30. september i ferieåret har rett til full feriefritid
 • Man kan motsette seg avvikling av ferie i den grad feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet
 • Alle har rett til 3 uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september men fordelingen av ferie mellom de ulike klinikkene bør tilpasses de læringsmålene som skal oppnås
 • Restferien kan kreves fordelt på 1 + 1 uke
 • Innholdet av arbeidsplikt (arbeidsdager, arbeidstid) i ferien skal stå i rimelig forhold til stillingens størrelse
 • Arbeidsgiver avgjør plasseringen av ferie dersom man ikke blir enige

 • Ved fravær på grunn av sykdom, ulykke eller andre årsaker må man straks gi beskjed til nærmeste leder.
 • Egenmelding kan benyttes etter to måneders tilsetting. Sykdom før dette må dokumenteres med sykmelding/legeerklæring
 • Egenmelding ved barn eller barnepassers sykdom kan benyttes etter fire ukers tilsetting. Sykdom før dette må dokumenteres med legeerklæring

-I henhold Spesailistforskriften:

Fullføring av utdanningens første del etter fravær § 14, 1. ledd:

En lege som har hatt fravær som er lovfestet eller tariffestet og som skal komme til fratrekk ved beregningen av utdanningstiden i utdanningens første del etter § 31 fjerde ledd, skal få tilbud om å fullføre utdanningens første del hos samme arbeidsgiver etter reglene i denne bestemmelsen

Beregning av utdanningstid § 31, 3. og 4. ledd:

Følgende fravær skal telle med i beregning av utdanningstiden:

a) deltakelse på kurs eller liknende fravær som er relatert til utdanningen

b) lovfestet eller tariffestet ferie, med unntak av overført ferie eller forskuddsferie

Fravær som ikke omfattes av tredje ledd skal komme til fratrekk ved beregning av utdanningstiden, for den andelen som utgjør mer enn

 1. tolv dager av utdanningstiden i spesialisthelsetjenesten i utdanningens første del
 2. seks dager av utdanningstiden i den kommunale helse- og omsorgstjenesten i utdanningens første del
 3. ti prosent av utdanningstiden i utdanningens resterende del

  For fravær som er en følge av covid-19-utbruddet gjelder ikke fjerde ledd bokstav a og b. Slikt fravær skal ikke komme til fratrekk ved beregningen av utdanningstiden i utdanningens første del.​

​​Er det antall kalenderdager eller fraværsvakter som skal telles?

​Det er Spesialistforskriftens §31 som regulerer fravær i nye spesialistutdanning for leger. Av Rundskrivet til forskriften fremgår det hvordan fraværsdager skal telles, se side 84-85.

"Med dager i fjerde ledd bokstav a og b menes arbeidsdager. Dagene skal telles én for én. Det betyr for eksempel at dersom en lege er syk i syv dager, men etter planen bare skulle jobbet fire av disse dagene, så skal dette telles som fire dager. Det betyr også at fravær på enkeltdager skal telles".

Hva hvis LIS er delvis sykemeldt? – Hvordan regne ut resttjeneste da?

​Ved redusert stilling må tjenestetiden forlenges tilsvarende.
Eksempel: Dersom legen mangler 10 dager i en 100 % stilling, vil dette utgjøre 25 dager i 40 % stilling. 

Hvordan vil UTA slå inn – kan dette gå til fratrekk for resttjeneste?​

Der det er snakk om et mindre antall dager legen mangler for å få full tjenestetid og dersom arbeidsgiver vurderer at UTA kan regnes som ekstraarbeid/ekstravakter bør dette være i orden. Husk at alle læringsmål må være godkjent.

Hva med ekstravakter og evt. annen overtid. Gir dette fratrekk i resttjenesten?​

Jf. spesialistforskriften m/kommentarer §14;
Dersom en lege mangler et mindre antall dager for å oppfylle kravet om utdanningstid, vil det mest hensiktsmessige vanligvis være at legen påtar seg ekstravakter eller ekstraarbeid i stedet for å gjennomføre resttjeneste. Dette forutsetter at legen har oppnådd alle læringsmålene. Her vises det til at Helsedirektoratet etter tidligere regler ikke ga pålegg om resttjeneste der denne tjenesten ville bli så kort at det ville være uhensiktsmessig å gi pålegg om den.

Sist oppdatert 19.09.2023