Taktskifte i arbeid og helse

- Arbeidsinkludering - arbeid og helse er to sider av samme sak og vi trenger tett samarbeid mellom Nav og helse for å nå felles mål.

Lene Hellesvik Hansen, NAV Nordland
Publisert 01.11.2017
Tekst

Dette var hovedbudskapet fra helsedirektør Bjørn Guldvog og arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng under Inkluderingskonferansen på Gardermoen 18. og 19. september. Om lag 700 deltakere fikk høre Guldvog omtalte samarbeidet som et giftermål mellom Nav og helse, og et gjensidig avhengighetsforhold.

- Arbeid er grunnleggende viktig for å oppnå helsefordeler og helse er grunnlaget for arbeid, sa Guldvog.

Samarbeid mot utenforskap
I dag er én av fem i Norge utenfor arbeid, noe som tilsvarer om lag 687 000 mennesker.

- Dersom vi skal redusere utenforskap og sosiale helseforskjeller, må helsetjenestene og Nav samarbeide om å gi et helhetlig tjenestetilbud. Dette må skje gjennom varige samarbeids- og finansieringsformer, sa Vågeng og presiserte:

- Dette må vi gjøre med utgangspunkt i eksisterende tjenester. En ønsker seg bort fra prosjekter, forsøk og ekstratiltak.

Eksperter på piloter

Sigrun Vågeng understreket at det har vært gjennomført en rekke forsøk i Norge. Hun gikk så langt som å si at NAV nærmest er blitt eksperter på piloter. Dette har gitt et kunnskapsgrunnlag, som vi skal bruke til å gjøre mer av det vi vet virker og mindre av annet.

- Supported Employment (SE) og Individuell Jobbstøtte (IPS) er foretrukne arbeidsmetoder. Det handler altså om å følge tett opp, ikke bare formidle, sa Vågeng.

Trygg i jobb, tross plager

I løpet av de to dagene på Gardermoen var det flere kjente foredragsholdere. Blant dem Aage Indahl, professor emeritus og overlege ved Universitetet i Bergen og Sykehuset i Vestfold. Han var sentral i utviklingen av iBedrift, som er en intervensjon som inkluderer kunnskapsformidling på arbeidsplassen med fokus på mestring av vanlige plager. Indahls hovedpoeng er at det går an å være «trygg i jobb tross plager» og at det forutsetter samarbeid av tjenestene, i et likeverdig partnerskap.

Kompetansesenter for arbeid og psykisk helse (kaph), representert ved leder Beate Brinchmann og forskningsleder Arnstein Mykletun, holdt et foredrag under parallellsesjonen "Fra prosjekter til den virkelig verden?", der det ble diskutert nettopp det Vågeng var inne på: Vi vet nok om hva som virker og hvilke tilnærminger som virker bedre enn andre. Det er gjennomføring og spredning som nå bør stå på dagsordenen.
Altså: hvordan få SE- og IPS-tilnærmingene videre fra prosjektbobler fulle av ildsjeler og ut i den normale, komplekse arbeidshverdagen hvor man må ta en lang rekke andre hensyn?
Kompetansesenteret ved Beate Brinchmann var også med som arrangør av årets inkluderingskonferanse.