Cathrine Fredriksen Moe disputerte om hverdagsrehabilitering i praksis

Cathrine Fredriksen Moe disputerer 1. desember 2017 for graden ph.d. i studier av profesjonspraksis ved Nord universitet, Bodø.

Publisert 05.12.2017
Cathrine Fredriksen Moe, phd
Cathrine Fredriksen Moe, phd

​Cathrine Fredriksen Moe er utdannet sykepleier fra tidligere Høgskolen i Bodø, filial Rana. Hun har videreutdanning i psykisk helsearbeid fra Høgskolen i Bergen og master i klinisk sykepleie fra tidligere Universitetet i Nordland. Moe har hatt stipendiatstilling ved Nord universitet, og har nå delt stilling mellom Nord Universitet og regionalt kompetansesenter for arbeid og psykisk helse ved Nordlandssykehuset HF.

Tittel på Moes avhandling er "Hverdagsrehabilitering i praksis. En studie fra spenningsfeltet mellom ulike aktører og interesser". Tema for prøveforelesningen var "Medspill og motspill mellom profesjonene og yrkesgruppene knyttet til hverdagsrehabilitering".  Avhandlingen gir et kunnskapsbidrag om hva som foregår i en hverdagsrehabiliteringspraksis.

Studien undersøker hva som skjer når en norsk kommune innfører hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering forstås her som en tverrprofesjonell, intensiv og tidsavgrenset rehabiliteringstjeneste, rettet mot hjemmeboende eldre. Studiens metodologiske tilnærminger er aktør-nettverksteori og grounded theory.

Avhandlingen består av fire uavhengige studier som belyser hverdagsrehabilitering fra ulike perspektiver. De ulike perspektivene er «hverdagsrehabilitering som innovasjon», «etablering av hverdagsrehabilitering», «kostnad-nyttevurdering av hverdagsrehabilitering» og «mottaker-perspektivet på hverdagsrehabilitering». De ulike studiene viser at det ligger ulike interesser til grunn for hverdagsrehabilitering. Mest fremtredende er et ønske om å tilby en bedre tjeneste for de eldre innbyggerne i kommunen, og et ønske om å skape en bedre kommuneøkonomi. Hverdagsrehabilitering blir sett på som en mulighet til å forene disse interessene. Studiene avdekker videre hverdagsrehabiliteringens kompleksitet, og ved å studere denne kompleksiteten viser avhandlingen hvordan de ulike interessene kommer i konflikt i praksis. Disse interessekonfliktene gir grunnlag for videre refleksjon, og blir belyst med teori om profesjonsmoral i avhandlingens sammenbinding. 

Veiledere har vært professor Berit Støre Brinchmann (hovedveileder) og førsteamanuensis Levi Gårseth- Nesbakk og bedømmelseskomitéen bestod av Professor Steen Wackerhausen (leder), Nord universitet, Universitetslektor Hanne Konradsen, Karolinska Institutet, Sverige og Førsteamanuensis Oddvar Førland, VID Vitenskapelige Høgskole, Bergen.

Teksten er lett bearbeidet fra Nord Universitets kunngjøring av disputasen.