Prosjekt SamStrømming

Samhandlings- og innovasjonsprosjektet SamStrømming hadde oppstart i september 2019, og er forankret i Psykisk helse- og rusklinikk ved Nordlandssykehuset. Prosjektets pilot ble gjennomført mellom Bodø kommune og akuttenhet Salten ved akuttpsykiatrisk avdeling.

Gjennomføring av samarbeidsmøter er en viktig arena for utveksling av informasjon mellom pasient, primær- og spesialisthelsetjenesten før utskrivelse fra sykehus. Gjennom samarbeidsmøter og god samhandling vil pasientene kunne få formidlet sine ønsker og behov, og får sammen med deltakere fra spesialist- og primærhelsetjenesten møttes og utvekslet viktig informasjon. 

Gjennomføringer av fysiske samarbeidsmøter og organiseringen rundt kan kreve mye ressurser fra både kommunehelsetjeneste, fastleger og spesialisthelsetjeneste, samtidig som krav om fysiske oppmøte har vist lav grad av gjennomføring av disse samarbeidsmøtene over tid. Særlig ved store avstander mellom hjemkommune og sykehus er fysiske samarbeidsmøter økonomisk og tidsmessig ressurskrevende. SamStrømming ønsker å løse disse utfordringene ved bruk av videokonsultasjon i samarbeidsmøter mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste. 

Nordlandssykehuset og Bodø kommune har over tid hatt fokus på å implementere teknologiske løsninger som skal bidra til bedre helsetjenester for befolkningen. Elektronisk kommunikasjon og samhandling med pasienter og samarbeidspartnerne vil være et viktig bidrag i oppfølgingen av pasienter på tvers av omsorgsnivå, mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester. Arbeidet understøtter føringene i Helse- og sykehusplan 2020-2032; et bedre samarbeid mellom spesialisthelsetjeneste, kommuner, avtalespesialister og fastlege, samt bruk av teknologi for å realisere målet om en helhetlig tjeneste. Dette står også i samsvar med samhandling jf. Helsedirektoratets pakkeforløp for psykisk helse og rus. 

SamStrømming har som overordnet mål å sikre god flyt i samhandling og samarbeid mellom Psykisk helse- og rusklinikken i Nordlandssykehuset og kommunene i klinikkens nedslagsfelt. Prosjektets hovedmål og delmål ble utarbeidet i piloteringen

 • Øke kvaliteten for pasienten i overgangene mellom tjenestenivå 
 • Bidra til å redusere destabilisering og forhindre re-innleggelser
 • Sikre gjennomførelse av samarbeidsmøter mellom partnerne
 • Sikre god og strukturert overføring av informasjon på tvers av instansene før utskrivelse, også hvor utskrivelser kan skje raskt som i en akuttavdeling
 • Ressursbesparende
 • Sikre gode arbeidsprosesser og verktøy som understøtter dette
 • Ny tjenestereise ved utskriving til kommune – helhetlige tjenester
 • Fremtidig bærekraf
 • Gevinstrealisering gjennom bredding og kartlegging av flere bruksområder

I prosjektet brukes veikart for tjenesteinnovasjon som en rettledning i forhold til forankring, kartlegging, tjenesteutvikling, pilotering og idriftsetting. Et grundig og systematisk arbeid i piloteringen, fokus på prosessarbeid, samt utarbeidelse av en standardisert rutine for akuttenhetene i Psykisk helse- og rusklinikken og kommunene, har vært en forutsetning for å kunne utbredde dette til øvrige kommuner. 
Pilotens prosjektgruppe ble satt sammen av klinisk personell, saksbehandlertjeneste, ledere og IKT-representanter. Gruppesammensetningen har vært essensielt for prosjektets resultater. Gjennom prosjektarbeidet har prosjektgruppa 

 • utarbeidet endringer i tjenestedesign
 • kartlagt behov for, og gått til anskaffelse av, utstyr som måtte være på plass for gjennomføring av virtuelle møter
 • hatt gjennomgang av prosedyrer/rutiner og gjort nødvendige endringer av disse
 • utført test av løsningen
 • utformet og gjennomført opplæringsplaner 
 • prøvd ut designet i drift med kontinuerlig evaluering og nødvendige forbedringer
 • planlagt ansvar for drift av løsningen fra prosjektgruppe til enhetene/avdelingen
 • drevet arbeid med forbedringer og tilpasning av løsningen. 
 • kartlagt gevinster, utfordringer, dannet nye tjenestereiser på tvers av spesialist- og kommunehelsetjenesten
 • utarbeidet informasjon og samtykkerutiner for berørte pasienter i prosjektet
 • gjennomgått interessentanalyse som har gjort opplæringsarbeidet tydelig og dannet en solid grunnmur får gjennomføring av virtuelle samarbeidsmøter
 • gjennomført evaluering etter endt testperiode

Prosjektgruppa har hele veien hatt fokus på eventuelle negative virkninger av å gjennomføre samarbeidsmøter i virtuelle møterom. Løsningen skal ikke brukes dersom pasient ikke samtykker til dette. En helhetlig vurdering skal gjøres for hver pasient slik at fysiske møter kan gjennomføres der dette er til det beste for pasienten og dennes behandling eller videre oppfølging.  

Gjennom plan for forankring har interessenter kunne fått tilpasset undervisning og informasjon, og kunne gitt innspill for behov for tilrettelegging og endringer i tjenestereise slik at gjennomføring av SamStrømming har blitt implementert i alle ledd.  I starten hadde man små, men forventede utfordringer knyttet til det teknologiske utstyret, dette rettet seg fort opp etter hvert. Pandemi har også bidratt til økt kjennskap til bruk av virtuelle møteplasser både i kommuner og i sykehus. 

I arbeidet har også rutiner for PLO meldingsutveksling blitt gjennomgått og repetert. Her kunne deltakerne melde om merkbare endringer i kvalitet på informasjon – til en så stor grad at behovet for samarbeidsmøter gikk ned i tidsrommet etter oppstart av testperioden.  

Prosjektet har også hatt et hovedfokus på økt deltakelse fra fastleger i samarbeidsmøter, i sammenheng med deres begrensede muligheter til å forlate egen arbeidsplass for å delta på fysiske møter. Prosjektgruppa har videre utviklet en mal for møtestruktur som er lagt opp på en slik måte at informasjon til og fra fastlegen skal avklares i starten av møtet. Dette gir fastlegen mulighet til å forlate møtet tidligere i tilfeller hvor dette er nødvendig. Ved å minimere tidsbruk og konkretisere samarbeidsmøtene er også målet at disse kan gjennomføres på kortere varsel med riktige aktører tilstede. 

Pilotering ble gjennomført høsten 2019 og avsluttet februar 2020. Så langt har man erfart at flere gevinster realiseres:
 • Økt kvalitet på PLO-meldinger og samhandling for øvrig
 • Økt mulighet for gjennomførelse av møter på kort varsel, og slik også mulig forkortet opphold på sykehus
 • Økt grad av gjennomførelse og deltakelse, også ved lengre avstander
 • Riktige personer i riktig møte gir en god overgang fra sykehus til kommune
 • Opplevelse av trygghet hos pasient og pårørende
 • Økonomisk besparelse med tanke på reising som ikke lenger er nødvendig for kommunene/fastlegene
 • Ressursbesparende med tanke på bedre koordinering og struktur samt at digital løsning reduserer avbrudd i arbeid og sparer reisetid
 
Prosjekt SamStrømming understøtter således Nasjonal helse- og sykehusplan samt spesialisthelsetjenestens og kommunehelsetjenestens oppdrag ettersom prosjektet tilrettelegger for økt deltakelse og medbestemmelse for pasienten og fremtidige planer for helsehjelp. Rutinene som er innarbeidet sørger for en økt opplevelse av sammenhengende tjenester på tvers av sykehus og kommuner, ikke bare på grunn av samarbeidsmøtene i seg selv, men også gjennom kjennskapen og forståelsen til hverandre som de ansatte ved sykehuset og i kommunene opparbeider seg gjennom samarbeid, felles rutiner og tjenestereiser. Rutinene legger også til rette for økt bruk av teknologi for å skape helhetlige tjenester og reduserer også ressursbruk. 

På grunn av pandemi ble utbredelse noe forsinket, men man er nå godt i gang med implementering av prosjekt SamStrømming i øvrige kommuner i Salten, Lofoten, Vesterålen og Helgeland. Til tross for at ikke alle kommuner er tatt inn i arbeidet enda inviteres også disse til samarbeidsmøte via video og mange kommuner som enda ikke er tatt inn som en del av prosjektet gjennomfører altså møtene i henhold til rutine. Dog tenker vi det er viktig å fremdeles gjennomføre informasjonsmøter samt opplæring med de ulike interessentene i kommunene for å sikre god forankring og forståelse. Dette gjennom å opprette lokale prosjektgrupper i hver kommune som kan gjennomføre interessentanalyse, komme med innspill til rutine samt planlegge opplæring og delta på evaluering i etterkant. 

Prosjektet er forankret i Psykisk helse- og rus klinikken ved klinikksjef Hedda Soløy-Nilsen, og i foretaket av viseadministrerende direktør Beate Sørslett. Prosjektperioden er satt til å vare ut 2022. 

Kontakt oss

Ved spørsmål eller andre henvendelser knyttet til prosjekt SamStrømming kan prosjektledere kontaktesSist oppdatert 23.11.2022