Ny studie om Modic-forandringer

Den kliniske betydningen av radiologiske Modic-forandringer i mellomvirvelskiver i korsrygg, særlig type 1, ved langvarige lave korsryggsmerter, er fremdeles ikke avklart, verken med tanke på årsakssammenheng eller behandling.

Aleksandar Kondic, avdelingsoverlege Fysikalsk Medisin og Rehabilitering
Publisert 16.10.2019
Sist oppdatert 16.09.2021
En person som holder magen

En dansk forskningsgruppe lanserte en hypotese om at Modic-forandringer kan være forårsaket av anaerobe bakterier i mellomvirvelskiven som kan føre til ødem i tilstøtende mellomvirvelskive med ledsagende smerter. I en randomisert studie fra 2013 fant de at 100 dagers høydose antibiotikabehandling var signifikant bedre enn placebo på alle utfallsmål og effekten var betydelig større enn dagens tilgjengelige behandlingsmetoder. Internasjonale fagmiljøer har stilt spørsmål ved metodiske forhold rundt studien og det er avgjørende at resultatene etterprøves av andre uavhengige miljøer.

I den sammenheng er det i Norge i 2018 gjennomført en multisenter randomisert placebokontrollert AIM-studie (Antibiotics In Modic changes - Amoxicillin 750 mg x 3 vs. Placebo), med hensikt å etterprøve disse funnene, bedre MR-diagnostikken, undersøke epigenetiske og biomolekylære forhold ved Modic-forandringer, bakteriers resistensutvikling og å gjøre helseøkonomiske analyser. Preliminære resultater fant ikke grunnlag for å anbefale å behandle korsryggsmerter med antibiotika.

Grunnet anslåtte mulige inflamatoriske prosesser er det nylig igangsatt en ny multisenter randomisert placebokontrollert Back To Basic studie som skal undersøke mulige effekter av en kraftig inflamatorisk/betennelsesdempende medisin Infliksimab ved Modic-forandinger og lave korsryggsmerter. Studien er åpen for inkludering fra 03.12.2018 fram til 30.11.2021.

Inklusjonskriterier:                                                                                                a. pasienter mellom 18-65 år

b. vedvarende korsryggsmerter i minst 6 mnd.

c. synlige Modic type 1-forandinger på MR bilder

Henvisningen skal merkes:

Back to Basic, og skal inneholde informasjon om sykehistorie, MR-funn og dato for disse, samt medikament-liste.

Henvisningsadresse:

Universitetssykehuset Nord Norge avd Tromsø:

Henvisninger ønskes primært elektronisk via Dips: «REV Henvisning til vurdering Tromsø» (eller «REV Henvisning/mottak UNN»), eventuelt per post til: Revmatologisk poliklinikk, Boks 14, UNN, 9038 TROMSØ.

For mer om studien kan dere lese her fra OUS:

https://oslo-universitetssykehus.no/kliniske-studier/antiinflammatorisk-legemiddel-ved-langvarige-korsryggsmerter-og-modicforandringer