Hjertesviktpoliklinikk – Nytt tilbud i Vesterålen

Nordlandssykehuset Vesterålen åpner fra uke 20 en sykepleiedrevet poliklinikk for oppfølging av pasienter med hjertesvikt. Tilbudet er åpen for henvisning fra 1. juni 2024.

Natalie Brun Benum, kardiologisk sykepleier og driver av hjertesviktpoliklinikken
Publisert 06.05.2024
Sist oppdatert 07.05.2024
En mannlig og kvinnelig sykepleier som står samlet og smiler
Morten Vorhaug, overlege og medisinsk ansvarlig og Natalie Brun Benum, kardiologisk sykepleier og driver av hjertesviktpoliklinikken.

Hjertesviktpoliklinikk er en sykepleiedrevet poliklinikk hvor det gjøres oppfølging av pasienter med hjertesvikt. Dette innebærer opplæring og håndtering av sykdommen, samt justering og optimalisering av medisiner ut fra internasjonale retningslinjer. Oppfølgingen er tverrfaglig med samarbeid mellom kardiologisk sykepleier, kardiolog og farmasøyt.

Hovedoppgavene til hjertesviktpoliklinikken er:

 • Gi informasjon om hjertesvikt, inkludert livsstil og medikamentell behandling.
 • Gi opplæring til egenmestring og vurdere livskvalitet.
 • Gjennomføre kliniske undersøkelser, ta blodprøver og følge opp med målinger som blodtrykk, vekt og EKG.
 • Justere hjertesviktmedisiner.

Henvisning til hjertesviktpoliklinikk

 • Etter innleggelse via epikrise (time 1-4 uker etter utskrivelse, helst så tidlig som mulig)
 • Fra poliklinikk
 • Fra fastlege

I forkant av time ved hjertesviktpoliklinikk: Skal helst ha en ekko 6 uker før eller etter og skal ha satt hjertesviktdiagnose.


Hvem kan henvises til en hjertesviktpoliklinikk?

 • Pasienter som er utredet for hjertesvikt i henhold til faglige retningslinjer.
 • Pasienter med behov for informasjon og opplæring om hjertesvikt.
 • Pasienter med behov for justering av medikamenter.
 • Pasienten som er i stand til å følge opp behandlingen selv eller ved hjelp av pårørende eller hjemmetjeneste.

Inklusjonskriterier

Pasienten tilfredsstiller definisjonen for venstre ventrikkelsvikt ifølge ESC (2021)

 • HFrEF: Diagnosen hjertesvikt med redusert ejeksjonsfaksjon
  • Symptomer typisk for hjertesvikt
  • Tegn typisk for hjertesvikt
  • Redusert venstre ventrikkels EF (≤40 %).
 • HFmrEF: Diagnosen hjertesvikt med mildt redusert ejeksjonsfraksjon
   • Symptomer typisk for hjertesvikt
   • Tegn typisk for hjertesvikt
   • Mildt redusert venstre ventrikkels EF (41-49 %) og venstre ventrikkel ikke dilatert
   • BNP ≥35 pg/mL or NT-proBNP ≥125 pg/mL
   • Relevant strukturell hjertesykdom (venstre ventrikkel hypertrofi/venstre atrieforstørrelse) og/eller diastolisk dysfunksjon i venstre ventrikkel.

 • HFpEF: Diagnosen hjertesvikt med preservert (bevart) ejeksjonsfraksjon
  • Symptomer typisk for hjertesvikt
  • Tegn typisk for hjertesvikt
  • Normal eller kun lett redusert venstre ventrikkels EF (≥50 %) og venstre ventrikkel ikke dilatert
  • Relevant strukturell hjertesykdom (venstre ventrikkel hypertrofi/venstre atrieforstørrelse) og/eller diastolisk dysfunksjon.

Har svikt utgående fra hjertet som ikke tilfredsstiller kriteriene ifølge ESC (2021):

 • Pasienter med hjertesvikt hvor hjertet er grunnlidelsen og hvor venstre ventrikkel hovedsakelig ikke svikter. Her tenkes det først og fremst på de kongenitte sykdommene med septum- og utviklings-defekter samt arytmogen høyre ventrikkel dysplasi (ARVD) samt hjerteinfarkt som først og fremst rammer høyre ventrikkel.

Gjelder diagnosekoder

 • I500, I501 eller I509
 • I110 Hypertensiv hjertesykdom med hjertesvikt
 • I130 Hypertensiv hjerte- og nyresykdom med hjertesvikt
 • I132 Hypertensiv hjerte- og nyresykdom med både hjerte- og nyresvikt

Eksklusjonskriterier

 • Pasienter under 18 år.
 • Pasienter som har primært høyresvikt hvor hoveddiagnosen er lungesykdom (for eksempel emfysem, KOLS og pulmonal arteriell hypertensjon).