Regionalt pasientforløp for pasienter med alvorlig psykisk lidelse, alvorlig psykisk utviklingshemming og autisme

Hensikten med et regionalt pasientforløp er å sikre grundig og god utredning og behandling av alvorlig psykisk lidelse hos personer med moderat til alvorlig psykisk utviklingshemming og/eller gjennomgripende utviklingsforstyrrelser og samtidig alvorlig psykisk lidelse i Helse Nord. Etter mottatt henvisning vil det i hvert enkelt tilfelle bli vurdert om pasienten skal tilbys ambulant/poliklinisk utredning eller innleggelse i egen døgnenhet tilknyttet Regional enhet for psykoser (REFP).

Tett samarbeid med henvisende instans, lokal habiliteringstjeneste, primærhelsetjenesten/kommunalt hjelpeapparat og pårørende. Måten psykiatriske symptomer viser seg på kan avvike fra, og ha andre former, enn hos andre pasientgrupper. For å kunne gi god utredning og behandling gjøres det individuelle tilpasninger i alle faser av forløpet. Hvilke utredingsverktøy som er hensiktsmessige og hvilke behandlings- og aktivitetstiltak som er best må vurderes individuelt i hver enkelt pasientsak. Det samme gjelder tidsangivelse i forløpet.

Diagnostikk, behandling og oppfølging skal være kunnskapsbasert og i henhold til nasjonale faglige retningslinjer og handlingsprogram.

Pasienter som tilbys innleggelse skal ha moderat til alvorlig psykisk utviklingshemming og/eller autismespekterlidelse. I tillegg skal det være påvist eller sterk mistanke om alvorlig psykisk lidelse, hvor utredning/behandling ikke lar seg gjennomføre i det lokale behandlingsapparatet eller krever mer spesialisert kompetanse.

Med alvorlig psykisk lidelse menes psykoselidelser eller alvorlige affektive lidelser.

Forløpet gjelder ikke for:

  • Pasienter som nyttiggjør seg utredning/behandling i det lokale hjelpeapparatet (primærhelsetjenesten, lokal habilitering og DPS).
  • Pasienter uten mistanke om alvorlig psykisk lidelse, eksempelvis alvorlige atferdsforstyrrelser med rot i grunnlidelser som utviklingshemming og/eller autismespekterlidelser.
Sist oppdatert 24.04.2024