Regional tjeneste

Psykisk utviklingshemming/gjennomgripende utviklingsforstyrrelse og samtidig alvorlig psykisk lidelse

Spesialpsykiatrisk avdeling (SPA) tilbyr utrednings- og behandlingstilbud til personer med moderat til alvorlig psykisk utviklingshemming/ gjennomgripende utviklingsforstyrrelse i aldersgruppen 18-30 år hvor det samtidig er påvist, eller er sterk mistanke om alvorlig psykisk lidelse. Med alvorlig psykisk lidelse menes psykosespektrumlidelser og alvorlige affektive lidelser.

Dette er utrednings- og behandlingstjeneste som tilbyr arenatilpassede pasientforløp med både ambulant, poliklinisk og døgnbehandling. Det tilrettelegges for døgnbehandling primært ved Regional enhet for psykoser (REFP) og evt. ved Sikkerhetsenheten i særskilte tilfeller. Det er lagt til rette for persontilpasset utredning og behandling til denne delen av pasientpopulasjonen. Hvilket tilbud som gis avgjøres i samarbeid med henviser og samarbeidsparter.

Utredning og behandling av tverrfaglig team. Spesialistene ved SPA har spesialkompetanse på utredning og behandling av alvorlige psykiske lidelser, utdanning i voldsrisikovurderinger og evnevurderinger. I tillegg er det tilknyttet vernepleier og psykiatrisk sykepleier til tjenesten. Det tilbys veiledning til andrelinjetjenester herunder habilitering og DPS og andre samarbeidsparter for de enkelte pasientforløp.

Henvisninger til tredjelinjetjeneste ved Spesialpsykiatrisk avdeling kommer primært fra spesialisthelsetjenestene innen habilitering, eller fra andrelinjetjenester i psykisk helsevern.

Mandat er å utrede og behandle, samt veilede, samarbeidsparter for pasienter med moderat til psykisk utviklingshemming/gjennomgripende utviklingsforstyrrelse og samtidig alvorlig psykisk lidelse.

Henvisningen må inneholde grunnlaget for mistanke om alvorlig psykisk lidelse samt informasjon om pasientens utviklingshemming eller utviklingsforstyrrelse, dens sammensatte vansker og funksjonsnivå. Henvisningene vurderes i henhold til prioriteringsveileder for psykiske lidelser. Henvisning sendes til felles inntak, Spesialpsykiatrisk avdeling.

Henvisninger må inneholde opplysninger om

Hovedårsaken til henvisningen, herunder hvilke psykiatrisk symptomatologi og atferdsmessige endringer som gir mistanke om alvorlig psykisk lidelse.

  • Grad av utviklingshemming                                                                                 
  • Oppvekst og utviklingshistorie                                                                     
  • Medisinsk og psykiatrisk sykehistorie med tidligere og aktuelle problemområder
  • Utfordringer knyttet til utagering, selvskading, evt suicidalitet og rusmiddelbruk
  • Livssituasjon, bolig og sosialt nettverk, deltakelse i skole, arbeid og sosiale aktiviteter
  • Arvelige forhold som kan være av betydning
  • Aktuell medisinering og medisinhistorikk                                                             
  • Tidligere utredninger, diagnoser og behandling

Eventuelle vedlegg: Individuell plan/habiliteringsplan, tidligere relevante epikriser og risikovurderinger.

Da flere symptomer på psykisk lidelse kan overlappe med symptomer på utviklingshemming og autisme er det ønskelig at også relevante screeningundersøkelser er utført av lokal habiliteringstjeneste og ligger til grunn før pasienten henvises til SPA. 

Grunnlidelser som utviklingshemming og autisme utredes og diagnostiseres hos habiliteringstjenestene, alternativ ved DPS før viderehenvisning.

I hvert enkelt pasientforløp vurderes det i samarbeid med henviser om det vil være hensiktsmessig å tilby ambulant poliklinisk utredningstilbud eller døgninnleggelse.

Tverrfaglige team bestående av miljøterapeuter (vernepleiere og sykepleiere) psykologspesialister og psykiatere samarbeider i utredingen av pasientens psykiske helsetilstand.

Observasjoner som danner grunnlag for utredningsarbeidet foregår i ulike aktiviteter og av personell med ulik fagbakgrunn. Miljøterapeutisk aktivitet tilpasses den enkelte pasient.

Diagnostisering kan være komplisert og vi ønsker derfor et tett og godt samarbeid med henvisende instans, pasientens familie og primærhelsetjenesten i utredningsprosessen. Endelig diagnose settes i egne tverrfaglige diagnosemøter hvor både psykiatere og psykologspesialister må være tilstede.

Hvis pasient ivaretas av personal fra førstelinjetjenesten så bør personell også følge pasient til innleggelse og eventuelt bli værende sammen med pasienten i 1-2 uker. Dette fordi pasientgruppen ofte er avhengig av støtte fra sine nærpersoner som er kjente, for trygghet, men også for å kunne uttrykke seg godt og gjøre seg forstått.

Kompetanseoverføring om alvorlig psykisk lidelse er nødvendig for denne gruppen. Derfor stilles det også krav om at personal fra førstelinjetjenesten kommer på tilsvarende opphold/samarbeidsmøte før utskrivelse, samt at veiledning sikres for førstelinjetjeneste.

Det er utarbeidet regionalt pasientforløp. Forløpet skal sikre riktig og god utredning, og behandling av aktuelle pasientgruppe i Helse Nord.  

 

Sist oppdatert 24.04.2024