Alderspsykiatrisk enhet

Alderspsykiatrisk Enhet er et fylkesdekkende tilbud i Nordland, for eldre som har behov for utredning, behandling eller medikamentvurdering av psykiske lidelser. Alderspsykiatri er et spesialisthelsetjenestetilbud (3. linje) for personer som får en psykisk lidelse etter fylte 65 år. Henvisninger sendes til og behandles via DPS.

Pasientgruppen i alderspsykiatrien kjennetegnes ved at sykdomsbildet kompliseres ved sammensatte psykiske og somatiske tilstander. De fleste innleggelser er pasienter med nyoppståtte tilstander, altså personer som ikke har hatt en kronisk lidelse fra tidlig alder.  

  • Depresjon, øvrige stemnings- og angstlidelser.
  • Psykoselidelser med debut i alderdommen; Alvorlig depresjon med psykotiske symptomer eller sent debuterende schizofreni.
  • Pasienter over 65 år med uavklart diagnose hvor angst, depresjon, psykotiske symptomer, agitasjon og/eller mistanke om kognitiv svikt er en del av symptombildet.

Alderspsykiatrisk enhet tilbyr behandling bestående av

  • Utredning, kartlegging, diagnostisering
  • Miljøterapi
  • Aktiv deltakelse på de ulike aktiviteter, herav gruppebasert samtaleterapi, pasientundervisning, fysisk aktivitet, avspennings- og oppmerksomhetstrening.
  • Individuelle samtaler med behandler og behandlingsteam
  • Medikamentell behandling

Kontakt