Salten DPS, Allmennpsykiatrisk enhet B

En fem dagers post som utreder og behandler mennesker med ulike psykiatriske problemstillinger som hindrer livsutfoldelse.

Målgruppen 

Enheten tar imot et bredt spekter av pasienter med allmennpsykiatriske problemer, unntatt de med alvorlige spiseforstyrrelse, akutt suicidalitet, alvorlig psykose og et stort forbruk av rusmidler.

Mange som søkes innlagt har opplevd traumer og kriser av ulike karakter som har redusert deres livskvalitet. De fleste har ikke klart å møte eller blitt ferdig utredet/behandlet poliklinisk.

Behandlingstilbud

De fleste blir innkalt til en forsamtale før innleggelse. I forkant har pasienten fylt ut et tilsendt skjema og tar det med på samtalen. På møte avklares målet ved en innleggelse og om enheten kan gi det rette tilbud pasienten har behov for. Det kan utarbeides en behandlingsplan før innleggelse.


Vi kan tilby:

  • Diagnostisk utredning og behandling som krever observasjon/innleggelse
  • Medisinering som krever innleggelse; nedtrapping, oppstart eller endring av medisiner
  • EMDR
  • Samtaleterapi
  • Kognitiv terapi
  • Gruppeterapi
  • Miljøterapi
  • Psykomotorisk fysioterapi
  • Fysisk trening
  • Psykoedukasjon

Om enheten
Enheten har Kognitiv terapi som hovedtilnærming. Alle pasienter får innføring i Kognitiv terapi under innleggelsen. Det anvendes også andre terapiformer, eksempelvis skjematerapi. Den enkelte lærer metoder og tilegner seg «verktøy» for å mestre hverdagslivet. Det gis «hjemmeoppgaver» under helgepermisjonene.

Personellet er organisert i behandlingsteam. Pasienten og behandlingsteamet jobber ut fra behandlingsplan i forhold til den enkeltes individuelle problemer og mål for oppholdet. Der det er behov er psykomotorisk fysioterapeut inkludert i behandlingsteamet.

Behandlingen i enheten bygger på miljøterapi og gruppeterapi. Vi har daglige grupper, både på dagtid og ettermiddag. All gruppedeltagelse er i utgangspunktet obligatorisk.

Aktivitetsgruppe

Èn gang pr. uke, eksempelvis bowling, quiz på stua, tur eller gymsal. 

Kognitiv gruppe

To ganger pr. uke der det jobbes ut fra situasjoner med kognitiv terapi.

Fysisk aktivitet

To ganger i uken på treningsstudio med ulikt innhold.

Turgruppe

Èn gang pr. uke. 

Tema og refleksjonsgruppe

Én gang i uken der temaet kan være: angst, depresjon, barn som pårørende, søvn, kropp og følelser, traumeforståelse, selvmedfølelse, medisiner og kosthold. 

Bevegelsesgruppe

Én gang pr. uke, ledet av psykomotorisk fysioterapeut. Fokus på sammenhenger - kropp og følelser.

Avspenningsgruppe

To ganger pr. uke.

Gruppene anvendes også som treningsarena ut fra den enkelt pasients behov og behandlingsplan.

Varighet av en innleggelse
Innleggelse varierer fra 1 til 8 uker og vurderes individuelt ut fra henvisning og pasientens behov.

Enheten er en ukepost og er stengt i helgene, da har pasientene permisjon. Enheten stenger jul, påske og tre uker på sommeren.

Bemanning

Miljøpersonalet består av psykiatriske sykepleiere, sykepleiere, vernepleier, helsefagarbeider og annen personale med helse og sosial faglig utdanning.

Behandler/stab består av psykiater/leger, psykolog spesialister/psykologer og psykomotorisk fysioterapeut.

Praktisk informasjon 

Enheten har åtte plasser. Av og til kan det hende at man må dele rom med andre.


 
Kontakt

Postadresse

Allmennpsykiatrisk enhet B Salten distriktpsykiatriske senter Nordlandssykehuset HF Postboks 1480 8092 Bodø

Slik finner du fram

Mellomåsveien 108, Rønvik

Mellomåsveien 108