BUP Fagenhet for familiebehandling

Fagenhet for familiebehandling er en enhet ved barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved Nordlandssykehuset i Bodø. Enheten arbeider primært i Nordlandssykehusets ansvarsområde. Enheten tilbyr behandlingsopphold til familier der et eller flere av barna mellom 0 – 18 år har alvorlige psykiske / psykososiale problemer. Familier med barn mellom 0 – 12 år prioriteres.

Enheten arbeider i hovedsak med familier der polikliniske og lokale hjelpetiltak ikke har ført frem, og der problemene til barna og ungdommene står i fare for å kronifiseres.

Henvisninger til enheten må gå gjennom den lokale BUP.

Behandlingen består av samtaler og familieterapi, relasjons- og nettverksarbeid og miljøaktiviteter.

Målet er å redusere symptomene hos barna ved å hjelpe familiene til bedre samspill og mestring i dagliglivet.

Fagenhet for familiebehandling samarbeider nært med det lokale hjelpeapparat, hjemskolen / barnehagen og andre som er av betydning for familien på hjemstedet.

I for og etterkant av oppholdene foretas det reiser av 2 – 3 dagers varighet til familiens hjemsted. Der besøker vi familien i deres hjem og har møte med henvisende instans og andre involverte parter i det lokale hjelpeapparat, og med barnas skoler og barnehager. Foreldrene/de foresatte deltar på alle møtene.

Kontakt

Slik finner du fram

Thalleveien 37, Rønvik

Thalleveien 37, 8076 Bodø