BUP ambulant enhet

Ambulant enhet er en del av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) ved Nordlandssykehuset i Bodø. Enheten gir intensiv polikinisk og arenafleksibel behandling til pasienter i Saltenregionen.

Målgruppen er pasienter fra 3 til 18 år hvor poliklinisk behandling ikke har vist seg å være tilstrekkelig og innleggelse ikke anses optimalt eller ønskelig.

Pasientene har sammensatte vansker, symptombilder og tilstander som har medført ulik grad av funksjonsfall. Ofte berører dette hele familien og det vil være et delmål i behandling å styrke/bedre foreldrekompetanse ut fra barnet og familiens behov.

For å få tilbud fra Ambulant enhet så må pasienten ha fått tilbud om behandling i ordinær poliklinikk. Den enkelte poliklinikk har ansvaret for å vurdere om pasienten skal viderehenvises for behandling i Ambulant enhet. 

Behandlingsforløpet vil i utgangspunktet ha en ramme på tre måneder med jevnlige evalueringer og vurdering av videre forløp. Forløpet vil innebære intensiv behandling med 2-3 møtepunkt pr.uke inkludert møter med samarbeidende instanser.

Behandlingen er tilpasset familien og familieterapi, relasjons og nettverksarbeid er en viktig del av tilbudet. Ambulant virksomhet er arenafleksibelt, det vil si at mye av behandlingen kan være i hjemmet, på skolen eller på andre viktige arenaer for pasient og familien. Det vil i de fleste sakene være et tett samarbeid med for eksempel skole, 1. linjetjenesten, nettverk, og andre.

Enheten disponerer en familiebehandlingsleilighet hvor man kan ta imot familier til kortere polikliniske utrednings- og/eller behandlingsopphold (1-3 dager). Intensiv poliklinisk behandling i leilighet kan være særlig aktuelt for klienter/familier med lang reisevei. Et slikt tilbud innebærer en kombinasjon med bruk av leilighet og ambulant poliklinisk oppfølging på hjemplassen.

Kontakt

Slik finner du fram

Kløveråsveien 107, Rønvik

Kløveråsveien 107

Kløveråsveien 107, 8076 Bodø