Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

Barne- og ungdomspsykiatrien i Nordland omfatter, foruten BUPA Nordlandssykehuset, poliklinikker ved hvert av de seks lokalsykehusene i Nordland hvor det er til sammen ni poliklinikker. BUPA har funksjon som sentralklinikk i fylket.

Barne- og Ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) består av 2 polikliniske enheter; BUP–IS som er poliklinikk Indre Salten med kontor på Fauske og BUP-Vesterålen. I tillegg er det en poliklinisk seksjon; BUP-YS som er poliklinikk Ytre Salten med separate enheter for barn og ungdom i Bodø, i tillegg til et eget kontor på Ørnes.

BUPA har fire fagenheter; fagenhet for autisme, fagenhet for spiseforstyrrelser, fagenhet for nevropsykologi og fagenhet for familiebehandling. Hver av disse tilbyr spesialisert behandling og veiledning til barn/ungdom og deres familie.

Det er to enheter som tilbyr døgnopphold hvor barn og unge bor i institusjonen over tid, og gis tilbud om utredning og behandling. Disse to døgnenhetene er Akuttenhet for ungdom og korttidsenhet for ungdom.

Samtidig som barn og unge har opphold ved døgnenhetene går de som er i skolepliktig alder ved Mellomåsen skole, som ligger på området, evt. i videregående skole. Det gis også barnehagetilbud i forbindelse med opphold for barn under skolepliktig alder.

Tilbud ved poliklinikk omfatter undersøkelse, utredning, råd og behandling til barn og unge samt deres foresatte. I tillegg gis det veiledning til evt. behandlingsapparat rundt klienten. BUPA vektlegger nært samarbeid mellom spesialistene i fagenhetene, poliklinikkene og døgnenhetene for å sikre best mulig kompetanse og behandling.

Kontakt

Postadresse

Nordlandssykehuset HF Navn/avdeling/enhet 8092 Bodø

Slik finner du fram

Thalleveien 37, Rønvik

Thalleveien 37, 8076 Bodø

Kurs og møter