En mann som jobber på en datamaskin

Enhet for kreftleger

Vårt legeteam består av sju overleger og tre leger i spesialisering, samt én overlege tilknyttet Palliativ team. Vi jobber primært dagtid.

Vi jobber poliklinisk og har varierte arbeidsoppgaver: 

  • Vi gir medisinsk onkologisk behandling og oppfølging til kreftpasienter.
  • Strålebehandling: Vi har to strålemaskiner og gir palliativ strålebehandling samt kurativ brystbestråling. Vi har én fast overlege som jobbe hovedsakelig med stråle. Øvrige overleger roterer hver 5. uke på stråle. For LIS-leger har de en fast rotasjon på stråle i løpet av sin spesialisering.
  • Generell palliativ behandling for de fleste tumorgrupper.

Tre av våre leger har bistilling ved Universitetet i Tromsø, og vi har gode muligheter for forskning. Les mer om våre forskningsgrupper

Vi har et nært samarbeid med Kreftavdelingen ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, samt andre avdelingene ved  Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF.  

For oss er forskning avgjørende for å sikre at vi utvikler vårt tilbud til pasientene, og ikke rent lite spennende å jobbe med rent faglig. Vi har egendrevet forskning, bidrar til kliniske studier nasjonalt og er i tillegg delaktig i internasjonale forskningsprosjekter.

En høy andel av våre kolleger har doktorgrad, og vi har flere stipendiater. Det er mange av oss som har en andel av stillingen viet til forskning. Vårt sterke engasjement på feltet er én av årsakene til at vi nylig ble tildelt 4,2 millioner fra Kreftforeningen som er øremerket infrastruktur for kliniske kreftstudier.

Et veldig spennende forskningsprosjekt er Kaiku-prosjektet, som utforsker mulighetene for digital symptomoppfølging av kreftpasienter. Her var Nordlandssykehuset det første miljøet i Norge som ble med – et bevis på engasjementet og evnen til å snu seg rundt fort og viljen til å ta i bruk ny teknologi.

Vi tar i bruk stadig mer teknologi, til det beste for våre pasienter. Et eksempel er den nye strålemaskinen og mye nytt utstyr, i tillegg til ny gating og posisjoneringssystem.

Digital oppfølging av pasienter er et annet område der teknologien spiller en stadig større rolle. Gjennom en app kan pasientene rapportere om symptomer, og slipper å reise til sykehuset uten behov for det. Chat og videokonsultasjon er også mye brukt. Når man dekker et så stort geografisk nedslagsfelt, er disse verktøyene svært nyttige. Samtidig legger vi stor vekt på å møte pasientene på den måten de selv ønsker; menneskelige møter er ofte avgjørende.

Slik finner du fram

En bygning med et skilt på forsiden

Bodø, sentrum

Parkveien 95

8005 Bodø