Helseinnovasjonsuka: En tverrfaglig møteplass for innovasjon og forskning i helsesektoren

Det grensesprengende samarbeidet mellom Nordlandssykehuset, Bodø kommune og KPB (Kunnskapsparken Bodø) har satt Bodø på kartet som en nasjonal hub for e-helse. Helseinnovasjonsuka er et direkte produkt av samarbeidet.

Tekst: Inger Ellen Eftevand Orvin
Publisert 18.06.2024
To damer som står foran et sykehusbygg og smiler
Fra venstre: Vibeke Tellmann fra Bodø kommune og Merete Johansen fra Nordlandssykehuset.

Inovacare-prosjektet, der kommune, sykehus og KPB gjennom tre år har jobbet sammen for å utvikle et økosystem for helseinnovasjon i regionen, har satt sine spor. Det var gjennom dette prosjektet idéen om Helseinnovasjonsuka kom i stand. Behovet for en innovasjonsarena for digitale helseløsninger var åpenbart til stede.

Årlig festival

Da den første helseinnovasjonsuka gikk av stabelen i 2022, var intensjonen å styrke innovasjonskultur og etablere en møteplass for alle som arbeider med helseinnovasjon. Programmet skulle invitere til inspirasjon, læring og utveksling av ideer og erfaringer mellom fagfelt og sektorer. Med andre ord ønsket man å lage en praktisk innovasjonsarena med bred appell. Det har man også klart. Uka har nå blitt en årlig festival som oppsøkes av både innbyggere, studenter, helsearbeidere, leverandører og forskere.

Nei til kunnskapssiloer 

− Vi ønsket gjennom Inovacare å fremme innovasjonskultur og kompetanse i helsesektoren. Da er slike tverrfaglige og inspirerende møteplasser viktige, sier Tove Julie Evjen, seniorrådgiver ved KPB og prosjektleder for arrangementet.

Dame som står foran en skjerm med tekst
Tove Julie Evjen, seniorrådgiver i KPB og prosjektleder for Helseinnovasjonsuka. (Foto: KPB)

 

Bodøs innsats rundt e-helse og innovasjon har blitt lagt merke til. Kort tid etter den første helseinnovasjonsuka ble arrangert, utropte helseminister Ingvild Kjerkol Bodø til nasjonal hub for e-helse. Det gjorde hun etter å ha besøkt LINKEN eHelselab på Nordlandssykehuset.

Det er en stor samfunnsutfordring at kunnskap og utvikling er så fragmentert. Evjen bruker begrepet «kunnskapssiloer», noe som bidrar til at helheten blir borte.

− Derfor er det så viktig å få i stand møteplasser på tvers av fagfelt, sektorer og virksomheter, der det skapes felles forståelse for hva helsesektoren trenger. For å lykkes med helhetlig innovasjon, trenger vi å ha hele verdikjeden med, sier Evjen.

Kommunal endringsvilje

− For oss handler det om å legge til rette for dialog som kan bidra til personrettet behandling og tilpasset omsorg. Samtidig ønsker vi å øke pasientmedvirkningen i en tid der tilgangen på hender i helsevesenet er en utfordring, sier Vibeke Tellmann, rådgiver i Bodø kommune. For det er ikke bare i teorien det merkes når Helsepersonellkommisjonen slår fast at mangelen på fagfolk er en uunngåelig utvikling i årene fremover.

− Da tvinger det seg fram endringer og nye måter å yte helsetjenester på, sier Tellmann.

Derfor er Bodø kommune en selvsagt partner på en arena som har som målsetting å fremme kultur for innovasjon, og øke innovasjonskraften i regionen. Dette skjer gjennom å skape innbyggerdialog og møteplasser, nettverk og koblinger. Ikke minst har næringslivet kommet på banen.

− Innovasjon og digitalisering er viktig for å bidra til at det norske offentlige helsevesenet fortsatt kan være i verdensklasse. For å dra nytte av digitalisering og nye teknologier, må vi ha med både fagfolk og brukere, og vi må få til gode samarbeidsformer med næringslivet, sier Vibeke Tellmann.

Nasjonal interesse

I utgangspunktet ønsket man å plassere Bodø på innovasjonskartet i Nord-Norge. Men det stoppet ikke der.

− Det viste seg raskt at interessen utenfor vår region var stor, sier Merete Johansen, prosjektleder ved Nordlandssykehuset.

En rask gjennomgang av siste års besøkstall, både fysisk og digitalt, viser 1 600 deltakere, spredt ut over hele landet, og disse representerte hele spekteret innenfor helsesektoren.

Når kommune, sykehus og industri tester ut medisinsk-tekniske løsninger sammen, tilnærmer man seg utfordringer med ulike perspektiver. Johansen er overbevist om at forbedringspotensialene som oppstår i et slikt samspill langt overstiger det aktørene klarer hver for seg.

− Når vi inviterer industrien inn, skjer det ting, sier Johansen.

Hull i tunnelen

Selv står Merete Johansen midt i denne utviklingen ved Nordlandssykehuset, og kunne i høst feire et stort gjennombrudd i informasjonsflyt mellom ulike aktører i helsevesenet.

− I innovasjonsprosjektet «Palliativ behandling for barn og unge» har vi i LINKEN eHelselab utviklet en skreddersydd modul med beslutningsstøtte for oppfølging av denne pasientgruppen. Modulen består av en pasientliste, en strukturert behandlingsplan og et dashbord med relevant informasjon om pasienten. Dette gjør at helsepersonell får bedre oversikt, og kan følge opp pasienter på en bedre og mer effektiv måte, sier Johansen.

Nordlandssykehuset har sammen med store, nasjonale aktører laget «hull i tunnelen», og er de første i verden som har flyttet data fra en sensor hjemme hos pasienten til en digital hjemmeoppfølgingsløsning.

− Det var et fantastisk øyeblikk, sier Merete Johansen.

Kultur og helse

Overordnet tema skifter fra år til år, og helseinnovasjonsuka har utviklet seg sammen med flere partnere, og satser på en modell som arrangørene mener favner bredere.

− Det er viktig å få med innbyggerne når vår fremtid i helse skal utvikles. Kultur og helse blir viktige stikkord i 2024. Samtidig er jo Bodø kulturhovedstad i år, sier Tove Julie Evjen.

Så ja, det er festivalstemning. Små skritt blir tatt, men til sammen gjøres store fremskritt til beste for både pasienter og alle de som jobber med tjenestetilbud innen helse.

− Verdien av at både helsearbeidere og leger får mulighet til å diskutere sine ønsker og behov med teknologiske leverandører, er stor for alle partene. Vi tror på at det er gjennom slike arenaer og møter at vi sammen kan skape de beste løsningene og tjenestene for våre pasienter og brukere, avslutter Vibeke Tellmann.