Nordlandssykehuset har ambulante rehabiliteringsteam (ART)

Ambulant rehabilteringsteam (ART) er et tilbud rettet mot hjemmeboende pasienter som reiser ut dit pasienten er. Teamet i ART består av blant annet sykepleier, ergoterapeut, fysioterapeut og sosionom.

ART Lofoten, ART Vesterålen og ART Salten
Publisert 04.10.2022
Sist oppdatert 05.10.2022
 
Illustrasjon av mann som triller dame i rullestol


A
mbulant rehabiliteringsteam (ART) er sammensatt av flere faggrupper og er et av Nordlandssykehusets somatiske rehabiliteringstilbud. ART er en del av medisinsk klinikk og har tilbud i Lofoten, Vesterålen og Salten.

Hva ​​kan ART gjøre? 

I rehabiliteringen har vi fokus på hva som er viktig for pasienten. Pasienten skal gis mulighet til å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse i utdanning og arbeidsliv, sosialt og i samfunnet. I rehabiliteringsprosessen er det viktig at aktørene rundt pasienten jobber mot pasientens mål slik at man drar i samme retning. Rehabiliteringsplan legges ofte til grunn for arbeidet. 

Eksempler på hva ​ART k​an gjøre: 

 • Kartlegging av funksjonsnivå, mål og behov for bistand i rehabiliteringsprosessen.
 • Koordinere tiltak og være en pådriver for god samhandling mellom tjenesteytere.
 • Råd og veiledning til pasient, pårørende og fagpersonell.
 • Gi råd og veiledning i forbindelse med oppstart av ansvarsgruppe og individuell plan.
 • Samarbeide med NAV, arbeidsgiver, skole og annet helsepersonell. 
 • Mestringsorienterte samtaler.
 • Undervisning og kurs.
 • Kompetanseheving innen rehabiliteringsfeltet.
 • Arbeidsrettet rehabilitering.​

Hvilke pasienter er det som kan henvises til ART?

Personer over 18 år som grunnet ervervet skade eller sykdom, har langvarige og sammensatte rehabiliteringsbehov - uavhengig av diagnose. Dette kan være personer som etter sykdom/skade opplever utfordringer på ulike livsområder som i nære relasjoner, i arbeidssituasjoner, utdanning eller i fritidsaktiviteter. Aktuelle diagnoser kan være hjerneslag, muskel- og skjelettlidelser, kronisk sykdom (for eksempel KOLS, parkinsons og diabetes), traumatisk hodeskade og andre traumatiske skader. Eksempler på utfordringer knyttet til disse kan være ervervede kognitive vansker og fatigue.​

Henvisni​ngsrutiner

Elektronisk henvisning fra fastlege sendes til: FMR mottak/henvisning NLSH. Det må komme tydelig frem at henvisningen skal til ART og til hvilken lokasjon. Det er ambulante rehabiliteringsteam både i Lofoten, Vesterålen og Bodø. Henvisningene vurderes av overlege.

Kontaktinf​ormasjon:

 • ART Salten: 90 54 82 71
 • ART Lofoten: 48 21 26 61, 48 21 17 63 og 90 06 49 53
 • ART Vesterålen: 75 42 50 40 / 46 94 76 31
Fire damer som smiler mot kamera

Ambulant rehabiliteringsteam Vesterålen: fra venstre: Hanne Iversen, fysioterapeut, Sonja Stavem, enhetsleder Rehab/Hab Lofoten og Vesterålen, Bjarte Sletteng, sykepleier, Astrid Øvergård, ergoterapeut. Ikke til stede da bildet ble tatt: Irene Robertsen Selnes, sosionom.


Fire damer som står ute samlet og smiler mot kamera

Ambulant rehabiliteringsteam Lofoten: Fra venstre: Ylva Østling, fysioterapeut, Merethe Jenssen, sosionom,​ Kirsten Øverjord Hammer, sykepleier og Marthe Tangstad, fysioterapeut.

Tre damer som smiler mot kamera

Ambulant rehabiliterinsteam Salten: Linn-Terese Stangvik, ergoterapeut, Cecilie Danielsen, sykepleier, Julie Margrethe Skog, fysioterapeut.