Akuttenhetene er lukkede døgnenheter som til sammen skal være fylkesdekkende og ta imot innleggelser som følge av akutte kriser. Enhetene har øyeblikkelig hjelp plikt, og ved behov kan pasienter bli tatt inn på avdeling uavhengig av bosted. Henvisning til en akuttenhet skjer primært gjennom pasientens fastlege.

Målgruppe

Akuttenhetene er et tilbud til de som kommer i en akutt psykisk krise, som gjør at de trenger innleggelse på spesialisert avdeling. Det kan være tilstander med psykose, mani, depresjon, selvmordstanker eller annen akutt psykisk ubalanse. Noen innlegges etter ønske, mens andre blir lagt inn mot sin egen vilje (Jf. Pasientrettighetsloven).

Alle tre akuttenhetene er lukkede sengeposter.

Behandlingstilbud

Ved innleggelse etableres et behandlingsteam som pasienten samarbeider med under oppholdet. Teamet vil bestå av en lege eller psykolog i tillegg til to av postens miljøpersonale (miljøterapeut eller sykepleier).

Et behandlingstilbud ved en av akuttenhetene kan for eksempel bestå av:

  • Samtaler
  • Medikamentell behandling
  • Miljøterapi
  • Aktiviteter
  • Samarbeid med familie og øvrige nettverk

Ut fra de mål pasienten og behandlerteamet setter opp, gis det et individuelt tilrettelagt tilbud for å løse de akutte problemene pasienten opplever. Enhetene arbeider etter prinsipp om at pasienten har rett til å være aktiv i egen behandling, noe som er lovfestet gjennom Pasientrettighetsloven. Kontinuitet i behandlingen er av stor betydning, og akuttenhetene samarbeider derfor med kommunehelsetjenesten og lokale hjelpeapparat i forbindelse med utskrivelse. Ved behov for lengre opphold kan det bli gitt tilbud ved en annen enhet.

Innenfor akuttenhetenes rammer vil det være muligheter for pasientene til å delta på ulike aktiviteter. Innholdet i aktiviteten kan variere fra å være på arbeidsstuen, turgåing, se video, svømming eller gymsal.